PLENKOLOGI­JA

24sata - - NEWS -

Ne za­ni­ma me što tko ra­di u za­tvo­re­nim ka­bi­na­ma. No mu­či me mi­sao - za­što mađarski gra­do­na­čel­nik svo­je pri­vat­ne po­tre­be za­do­vo­lja­va na Ja­dra­nu, a ne na Ba­la­to­nu. To­li­ko se tru­dim šti­ti­ti ugled zem­lje, a on­da se na­še mo­re na­đe na por­nos­tra­ni­ca­ma.

Što će na to re­ći Sre­do­zem­na med­vje­di­ca?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.