Za­kon ‘a je to’: Pri­pre­ma­li ga go­di­nu da­na uza­lud

24sata - - NEWS -

Vla­da je na­pra­vi­la sve da se igre na sre­ću u Hr­vat­skoj do­bro na­pla­te. Od­nos­no, za do­ma­će pri­re­đi­va­če na­met­nu­la je raz­ne po­re­ze, kao i na do­bit­ke, ta­ko da se go­diš­nje u državni pro­ra­čun sli­ju pus­ti mi­li­ju­ni. No i ov­dje su us­pje­li do­ma­će li­cen­ci­ra­ne tvrt­ke na­pra­vi­ti kla­di­oni­ca­ma dru­go­ga re­da u od­no­su na ino­zem­ne. Kon­kret­no, ri­ječ je o ‘on li­ne kla­đe­nju’, od­nos­no kla­đe­nju pre­ko in­ter­ne­ta. Te ile­gal­ne kla­di­oni­ce os­lo­bo­đe­ne su svih hr­vat­skih na­me­ta pa ta­ko i osva­ja­či do­bi­ta­ka ko­ji igra­ju pre­ko nji­ho­vih ‘on li­ne’ stra­ni­ca. Da to spri­je­či, Vla­da je to po­ku­ša­la re­gu­li­ra­ti za­ko­nom. No is­pos­ta­vi­lo se da stra­ne tvrt­ke pro­mje­ne sa­mo IP adre­su i opet ra­de po sta­rom. Bi­ro­krat­ski po­ku­šaj blo­ka­de to­li­ko je lo­še iz­ve­den da oči­to ni ne zna­ju ka­ko im sta­ti na kraj.

Ile­gal­ne kla­di­oni­ce ov­dje ra­de ka­ko že­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.