Jo­ker­ma­ni­ja: Švi­car­ci na­pra­vi­li ruč­ni sat in­s­pi­ri­ran kul­t­nim zli­kov­cem

24sata - - NEWS -

Švi­car­ska mar­ka sa­to­va RJ na­pra­vi­la je mo­del ruč­nog sa­ta in­s­pi­ri­ran Jo­ke­rom, jed­nim od naj­poz­na­ti­jih zli­ko­va­ca da­naš­nji­ce. Ko­lek­ci­ja na­zi­va RJ X Bat­man Vil­la­ins li­mi­ti­ra­na je, pa će pro­izves­ti sa­mo 100 ko­ma­da. Sa­to­vi in­s­pi­ri­ra­ni no­vim film­skim me­ga­hi­tom “Jo­ker”, ko­ji pra­ti ži­vot i nas­ta­nak le­gen­dar­nog Jo­ke­ra, ko­štat će ne­što vi­še od 106.000 ku­na. (po)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.