Ko­lin­din ša­la­bah­ter

24sata - - NEWS -

1 Sva­ko ma­lo ne­ki seks-skan­dal des­ni­ča­ra u Eu­ro­pi. Kod nas to­ga još ne­ma, valj­da za­to što na­ši zna­ju če­mu slu­ži des­ni­ca.

2 Ni­sam bez­ve­ze uze­la glav­nog dr­žav­nog in­s­pek­to­ra u sto­žer. Tre­ba­lo bi bi­ti do­na­ci­ja na­kon što nje­go­vi lju­di po­sje­te pod­zet­ni­ke.

3 I me­ni je te­ško pa ne štraj­kam. Ka­žu sa­vjet­ni­ci da je bo­lje ta­ko jer ne bi nit­ko pri­mi­je­tio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.