PO­TRA­GA ZA DINOM NE STA­JE

24sata - - NEWS -

Brod Alp Stri­ker kru­ži u di­je­lu Atlan­ti­ka u ko­jem su u no­ći na po­ne­dje­ljak uoče­ne dvi­je sig­nal­ne ra­ke­te. Po­ve­zu­je ih se s nes­tan­kom Dina Mi­ški­ća i još šest po­mo­ra­ca na­kon po­to­nu­ća Bourbon Rho­dea. Po­zva­ni su i tri do­dat­na tr­go­vač­ka plo­vi­la te avi­on Her­cu­les C-130.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.