ĐIHA-ĐIHA NA JA­DRA­NU

HEDONIZAM PO MAĐARSKI Zsolt Bor­kai, gra­do­na­čel­nik Gyõra, iz Or­ba­no­ve stran­ke Fi­desz na eks­pli­cit­nim se snim­ka­ma i fo­to­gra­fi­ja­ma sek­sa s na­vod­nim pros­ti­tut­ka­ma na jah­ti dok plo­vi Ja­dra­nom...

24sata - - NEWS - KOPROMITIR­AJUĆE SNIMKE POLITIČARA? I HR­VAT­SKA IMA SVO­JU SEKS-MAŠINU ZA UTR­KU

U me­di­je su pro­cu­ri­le eks­pli­cit­ne fo­to­gra­fi­je i vi­dea na ko­ji­ma se mađarski gra­do­na­čel­nik sek­sa s na­vod­nim pros­ti­tut­ka­ma na jah­ti po­red Du­brov­ni­ka.

Zsolt Bor­kai je gra­do­na­čel­nik Gyo­ra, a do­la­zi iz re­do­va Fi­de­sza, vla­da­ju­će stran­ke Vik­to­ra Or­ba­na. No­vi­nar Ba­lazs Cse­ko na Twit­te­ru tvr­di ka­ko su sli­ke objav­lje­ne de­vet da­na pri­je iz­bo­ra u Ma­đar­skoj, a na nji­ma se na­la­zi Bor­kai u druš­tvu ne­ko­li­ko pros­ti­tut­ki na bro­du bli­zu Du­brov­ni­ka. Ka­ko pi­še Cse­ko, Bor­kai je bio pred­sjed­nik ma­đar­skog Olim­pij­skog od­bo­ra od 2010. do 2017., ali je iz­gu­bio Or­ba­no­vo po­vje­re­nje pri­je dvi­je go­di­ne. U ne­dje­lju, na­kon obja­ve snim­ki, gra­do­na­čel­nik je obja­vio fo­to­gra­fi­ju sa svo­jom obi­te­lji na­pi­sav­ši: “Dr­ži­mo se u do­bru i u zlu”. Ipak, Bor­kai se u po­ne­dje­ljak u iz­ja­vi za me­di­je is­pri­čao svo­joj obi­te­lji, ali je us­tra­jao da ni­je pre­kr­šio za­kon te da na spor­nim snim­ka­ma i fo­to­gra­fi­ja­ma ni­je koristio jav­na sred­stva. Ot­ka­zao je event u kam­pa­nji i na­veo ka­ko su “la­ži objav­lje­ne o nje­mu po­tek­le od opo­zi­ci­je ko­ja ta­ko nas­to­ji od­vra­ti­ti po­zor­nost

od vlas­ti­te nes­po­sob­nos­ti”, jav­lja mađarski me­dij Hun­gary to­day. Gra­do­na­čel­nik Bor­kai je nak­nad­no priz­nao da se on na­la­zi na sli­ka­ma i snim­ka­ma, ali tvr­di ka­ko su ne­ki di­je­lo­vi bi­li ma­ni­pu­li­ra­ni. Ne­će da­ti os­tav­ku i nas­tav­lja s utr­kom za gra­do­na­čel­ni­ka, jav­lja Hun­gary To­day. Gra­do­na­čel­ni­ko­va stran­ka Fi­desz je pro­ko­men­ti­ra­la seks-skan­dal re­kav­ši da je to nje­go­va pri­vat­na stvar.

Por­tal In­dex.hu pi­še ka­ko se u Fi­de­szu pri­ča da je snimke snimila že­na na bro­du, či­ji je part­ner član ma­đar­skog pod­zem­lja. Za­nim­lji­vo, Vik­tor Or­ban je na po­s­ljed­njem sa­bo­ru Fi­de­sza, ne­ko­li­ko da­na pri­je obja­ve snim­ki, na­gla­ša­vao važnost oda­nos­ti i pri­ja­telj­stva u stranci.

Čla­no­vi stran­ke su, kao i Bor­kai, za cu­re­nje op­tu­ži­li opo­zi­cij­ski or­kes­tri­ra­nu ak­ci­ju “ko­ja ni­je upa­li­la ka­ko su pla­ni­ra­li” jer, ka­ko ka­žu, “lju­di su bi­jes­ni zbog ko­ri­šte­nja tak­vih ala­ta jer se Gyor gra­di i uljep­ša­va”.

Au­tor blo­ga s ko­jeg su po­tek­le snimke tvr­di u jed­noj od obja­va ka­ko će objaviti do­ka­ze da Bor­kai šmr­ka ko­ka­in. Na­po­mi­nje i ka­ko ima i dru­gog kom­pro­mi­ti­ra­ju­ćeg ma­te­ri­ja­la. Blog Eza­zor­do­gugyve­dje, s ko­jeg su objav­lje­ne eks­pli­cit­ne sli­ke i snimke, u me­đu­vre­me­nu je uga­šen.

Zsolt

Bor­kai

na Olim­pi­ja­di u Se­ulu osvo­jio je zlat­nu me­da­lju u gim­nas­ti­ci - dis­ci­pli­na konj s hva­talj­ka­ma. (dm) HDZ-ov zas­tup­nik Fra­njo Lu­cić na­šao se svo­je­dob­no usred seks-skandala na­kon što su objav­lje­ne eks­pli­cit­ne fo­to­gra­fi­je nje­ga i ne­poz­na­te mla­đe že­ne u luk­suz­nom grč­kom ho­te­lu s pet zvjez­di­ca. Kad ni­je u Grč­koj, ovaj sla­von­ski HDZ-ovac se u jav­nos­ti pred­stav­lja kao obi­telj­ski čo­vjek.

Zsolt Bor­kai je priz­nao da se on na­la­zi na objav­lje­nim snim­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.