Ile­gal­ne kla­di­oni­ce i da­lje na in­ter­ne­tu BLAMAŽA POREZNE

ALJKAV PO­SAO Go­diš­nje dr­ža­va gu­bi do mi­li­jar­du ku­na na ile­gal­nom kla­đe­nju, blo­ki­ra­li su 84 kla­di­oni­ce, ali bez­us­pješ­no

24sata - - NEWS -

Pi­še: IVAN PANDŽIĆ

Na sre­ću kla­di­te­lja, a na ne­sre­ću dr­žav­nog pro­ra­ču­na i svih le­gal­nih kla­di­oni­ca, dr­ža­va je odra­di­la ne­vje­ro­jat­no aljkav po­sao s blo­ki­ra­njem ile­gal­nog kla­đe­nja.

I zbog to­ga go­diš­nje i da­lje gu­bi oko mi­li­jar­du ku­na, iz­nos ko­ji je pri­mje­ri­ce do­vo­ljan za po­kri­va­nje svih zah­tje­va za rast pla­ća jav­nih služ­bi. Ra­di se o sto­ti­na­ma raz­nih in­ter­net­skih kla­di­oni­ca ko­je ne­ma­ju li­cen­cu u Hr­vat­skoj, ali su dos­tup­ne hr­vat­skim gra­đa­ni­ma. Te kla­di­oni­ce ne pla­ća­ju go­diš­nje kon­ce­si­je, mje­seč­ne nak­na­de, a kod njih ne­ma po­re­za na do­bit­ke od 10 i 30 pos­to na do­bit­ke ve­će od 30.000 ku­na, pa su po­pu­lar­ne i kod hr­vat­skih igra­ča. Za­to je mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić iz­mi­je­nio za­kon, a od po­čet­ka svib­nja Po­rez­na upra­va blo­ki­ra sve te stra­ne kla­di­oni­ce. Čak su obja­vi­li i po­pis 84 stra­ni­ce za kla­đe­nje ko­je su blo­ki­ra­ne. Ali mi smo na­sum­ce iz­a­bra­li de­set njih i svi­ma smo bez ikak­vog pro­ble­ma pris­tu­pi­li te smo mo­gli os­tva­ri­ti “za­bra­nje­nu” upla­tu. Ne­će­mo im ra­di­ti pro­midž­bu, ali ra­di se o iz­nim­no po­pu­lar­nim stra­ni­ca­ma i jas­no je da sus­tav dr­žav­ne blo­ka­de uop­će ne funk­ci­oni­ra.

LA­KO ZAOBILAŽEN­JE BLO­KA­DE

Po­t­vr­di­li su nam to i iz Hr­vat­ske udru­ge pri­re­đi­va­ča iga­ra na sre­ću, ali Po­rez­na upra­va se u svo­jem od­go­vo­ru pra­vi kao da pro­blem ne pos­to­ji i uvje­re­ni su da je sus­tav učin­ko­vit. Što sa­mo zna­či da nit­ko od njih ni­je ni pro­bao ući na stra­ni­cu ko­ju su na­vod­no blo­ki­ra­li. - Ko­ris­ni­ka ko­ji že­li pris­tu­pi­ti in­ter­net­skoj stra­ni­ci či­ji je sa­dr­žaj blo­ki­ran ope­ra­to­ri pre­us­mje­ra­va­ju na in­ter­net­sku stra­ni­cu nad­lež­nog po­rez­nog ti­je­la ko­ja sa­dr­ži oba­vi­jest o iz­vr­še­noj blo­ka­di te­me­ljem iz­da­nog na­lo­ga o za­bra­ni ra­da - od­go­vo­ri­li su nam na upit iz Porezne upra­ve.

Svat­ko tko pro­ba pris­tu­pi­ti ne­koj od blo­ki­ra­nih stra­ni­ca ne­će bi­ti pre­us­mje­ren na stra­ni­cu “po­rez­nog ti­je­la”, ne­go na stra­ni­cu is­te kla­di­oni­ce. Pre­ko mo­bil­nih apli­ka­ci­ja je ta­ko­đer pris­tup bez pro­ble­ma. Hr­vat­ski sus­tav blo­ka­de funk­ci­oni­ra ta­ko da Po­rez­na re­gu­la­to­ru (HAKOM) iz­da na­log o blo­ki­ra­nju, a oni on­da to pros­li­je­de ope­ra­to­ru. Sve je spo­ro i ne­učin­ko­vi­to jer kla­di­oni­ca od­mah sa­mo pre­us­mje­ri ko­ris­ni­ka.

POREZI DERU KLADITELJE

- I on­da bi Po­rez­na upra­va trebala do­ni­je­ti po­seb­ni akt za no­vu blo­ka­du. To je ne­mo­gu­će i tre­ba­li bi ima­ti ci­je­lu služ­bu ko­ja bi se trebala ba­vi­ti sa­mo ti­me. Za­to bi tre­ba­li pri­mi­je­ni­ti rje­še­nja iz Dan­ske ili Ru­munj­ske u ko­ji­ma se auto­mat­ski de­tek­ti­ra no­va adre­sa stra­ni­ce i ona se blo­ki­ra – ka­že nam Fi­lip Je­la­vić, glav­ni taj­nik Hr­vat­ske udru­ge pri­re­đi­va­ča iga­ra na sre­ću.

No oni ko­ji se kla­de pre­ko tak­vih kla­di­oni­ca ka­žu nam da im je to pu­no is­pla­ti­vi­je jer ne pla­ća­ju ni­ti ma­ni­pu­la­tiv­ne tro­ško­ve ni­ti po­re­ze ko­je je dr­ža­va pro­pi­sa­la za sve ko­ji oku­ša­va­ju sre­ću na kla­di­oni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.