ISKRVARIO NA­KON UBODA NOŽEM

HOROR U SOLINU E.Ž. (33) našli su u kr­vi is­pred obi­telj­ske ku­će. Uhi­ti­li su nje­go­vu djevojku

24sata - - NEWS -

Po­li­ci­ja je si­noć uhi­ti­la že­nu (25) ko­ju do­vo­de u ve­zu sa smr­ću mu­škar­ca (33) ko­ji je pre­mi­nuo si­noć na pu­tu do bol­ni­ce. Ne­sret­nog E.Ž. pro­naš­li su si­noć oko 20.40 sa­ti oz­li­je­đe­nog is­pred obi­telj­ske ku­će u Solinu. Imao je ubod­nu ra­nu, ali ni­je iz­dr­žao do bol­ni­ce. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da su E. Ž. i uhi­će­na že­na bi­li ne­vjen­ča­ni su­pruž­ni­ci te da su oz­li­je­đe­nog mu­škar­ca našli is­pred nje­go­ve rod­ne ku­će u ko­joj je i ži­vio.

Ku­ća je u sli­je­poj uli­ci u mir­nom pre­dje­lu So­li­na u Sve­tom

MIRNI KVART

Ka­ji u ne­po­sred­noj bli­zi­ni sta­rog di­je­la gra­da.

Si­noć je tra­jao oče­vid, a po­li­ci­ja je svo­jim kom­bi­jem u pot­pu­nos­ti blo­ki­ra­la pris­tup uli­ci. Pre­tra­ži­va­li su po­dru­čje stra­vič­nog zlo­či­na i okuć­ni­ce, a na pr­vom ka­tu ku­će bi­la su upa­lje­na svje­tla dok je u pri­zem­lju bio mrak. No­vi­na­ri 24sa­ta ni­su za­tek­li su­sje­de te se či­ni­lo ka­ko se kvar­tom ni­je pro­ni­je­la vi­jest o stra­vič­nom do­ga­đa­ju. Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja, oče­vid je još tra­jao te su iz po­li­ci­je po­ru­či­li ka­ko će se de­ta­lji ne­sre­će zna­ti po za­vr­šet­ku oče­vi­da. (mm)

Stra­vi­čan zlo­čin bio je u mir­nom di­je­lu gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.