Tur­ska upa­la na sje­ver Si­ri­je, me­ta su Kur­di

24sata - - NEWS -

Tur­ski pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­do­gan obja­vio je da tur­ska voj­ska po­kre­će voj­nu ope­ra­ci­ju na sje­ve­ru Si­ri­je. Ka­ko je re­kao, voj­na ope­ra­ci­ja nosi na­ziv “Iz­vor mi­ra”. Pre­ma ri­je­či­ma Er­do­ga­na, ope­ra­ci­ja je us­mje­re­na pro­tiv pri­pad­ni­ka Rad­nič­ke par­ti­je Kur­dis­ta­na, ko­ju Tur­ska smatra te­ro­ris­tič­kom, kao i pro­tiv or­ga­ni­za­ci­je Da­esh. Po­če­tak ak­ci­je po­t­vr­di­la je i si­rij­ska te­le­vi­zi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.