SOVO ‘ JE BORBA ZA NAS I BU­DUĆ­NOST NA­ŠE DJE­CE’

Vr­do­ljak (HNS) ul­ti­ma­tiv­no za­pri­je­tio Vla­di da iz­la­ze iz ko­ali­ci­je ako ne na­đu nov­ce za pro­s­vje­ta­re

24sata - - NEWS - Pi­šu: S. KRNETIĆ, N. ZA­GO­RAC, Ž. MEŠTROVIĆ

Već su si­noć in­ter­net­ske stra­ni­ce mno­gih ško­la pa­le zbog pre­op­te­re­će­nja. Ti­su­će roditelja pro­vje­ra­va­lo je ima li da­nas ško­le. No uči­te­lji i nas­tav­ni­ci, ali i os­ta­li za­pos­le­ni u sus­ta­vu obra­zo­va­nja u ci­je­loj Hr­vat­skoj od da­nas su u štraj­ku i ne­će bi­ti nas­ta­ve. Na­ja­vi­li su da će štrajk tra­ja­ti dok se ne is­pu­ne zah­tje­vi da im se po­ve­ća­ju ko­efi­ci­je­na­ta za 6,11 pos­to. Štrajk je re­zul­tat ju­čer pro­pa­log mi­re­nje Vla­de i obra­zov­nih sin­di­ka­ta. Re­sor­na mi­nis­tri­ca Bla­žen­ka Div­jak, ko­ja je od po­čet­ka uz sin­di­ka­te, lju­ta je i oče­ki­va­la je po­zi­ti­van re­zul­tat mi­re­nja.

- Sve ško­le u ko­ji­ma dje­lu­je Sin­di­kat uči­te­lja i Ne­za­vis­ni sin­di­kat za­pos­le­nih u sred­njim ško­la­ma bit će u

pot­pu­nos­ti u štraj­ku. U os­nov­nim ško­la­ma, gdje ima­mo ma­lu, ali i dje­cu s po­te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju, osi­gu­ra­no je ču­va­nje - re­kao je sin­di­ka­lac Bra­ni­mir Mi­ha­li­nec. Sin­di­ka­ti na­po­mi­nju ka­ko o rav­na­te­lji­ma i ško­la­ma ovi­si ka­ko će bi­ti or­ga­ni­zi­ra­na de­žur­stva za dje­cu. Sin­di­kal­ni čel­ni­ci oče­ku­ju go­le­mi oda­ziv svih za­pos­le­nih. Da­nas će štraj­ka­ti u svim ško­la­ma, a plan je da će u idu­ćim da­ni­ma sva­ki dan štraj­ka­ti po ne­ko­li­ko žu­pa­ni­ja i oba sin­di­ka­ta. - Po­gub­na je i lo­ša po­ru­ka Vla­de za­pos­le­ni­ci­ma u obra­zo­va­nju. Zbog bri­ge o sus­ta­vu, uče­ni­ci­ma i nas­tav­ni­ci­ma pri­bje­gli smo ovom mo­de­lu štraj­ka, ta­ko da ne­će stal­no bi­ti obus­tav­lje­na nas­ta­va u ci­je­loj Hr­vat­skoj - ka­že Mi­ha­li­nec. Una­toč štraj­ku, otvo­re­ni su za dalj­nje raz­go­vo­re s Vla­dom. - Oče­ku­je­mo po­ziv te će­mo sva­ka­ko sjes­ti i raz­go­va­ra­ti - re­kao je Mi­ha­li­nec. Mi­re­nje je pro­pa­lo jer je

Vla­da za­pos­le­ni­ma u sus­ta­vu obra­zo­va­nja, umjes­to šest pos­to, po­nu­di­la kroz do­dat­ke po­ve­ća­nje os­no­vi­ce od dva pos­to 1. lis­to­pa­da i dva pos­to 1. lip­nja 2020. Sin­di­ka­lis­ti­ca Sa­nja Šprem ape­li­ra­la na ro­di­te­lje da ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja za uči­te­lje.

- Ovo ni­je borba pro­tiv uče­ni­ka ni roditelja, ne­go za bo­lje obra­zo­va­nje, na­šu i bu­duć­nost dje­ce. Štrajk je borba za dos­to­jans­tvo - po­ru­či­la je Šprem.

I mi­nis­tri­ca Div­jak mo­li za strp­lje­nje i ra­zu­mi­je­va­nje, a ro­di­te­lji­ma pre­po­ru­ču­je da pra­te in­for­ma­ci­je te da bu­du u kon­tak­tu sa ško­la­ma. - Rav­na­te­lji su do­bi­li upu­te ka­ko pos­tu­pa­ti, naj­važ­ni­je je da su vra­ta ško­le otvo­re­na i da u uvje­ti­ma štraj­ka tre­ba osi­gu­ra­ti od­goj­no-obra­zov­ni rad ili ne­ki dru­gi rad za dje­cu ko­ja su u školi. Si­gur­nost i pra­va uče­ni­ka tre­ba­ju bi­ti u pr­vom pla­nu - rek­la je mi­nis­tri­ca Div­jak. Nas­ta­vi­la je da Vla­da mo­ra za­uze­ti ko­nač­ni stav oko pla­ća.

Ju­čer je tre­bao bi­ti ko­ali­cij­ski sas­ta­nak HDZ-a i HNS-a no HNS je u po­s­ljed­nji tren

ot­ka­zao i is­to­vre­me­no odr­žao hit­ni sas­ta­nak užeg stra­nač­kog vod­stva s mi­nis­tri­com Div­jak. HNS-ov­ci su na­kon sas­tan­ka pos­la­li ul­ti­ma­tum Vla­di.

- Zas­tup­ni­ci HNS-a ne­će gla­sa­ti za pro­ra­čun za 2020. u ko­je­mu ne­će bi­ti pre­dvi­đe­no po­ve­ća­nje ko­efi­ci­je­na­ta te sa­mim ti­me HNS ne­ma što ra­di­ti u Vla­di - za­pri­je­tio je ta­ko iz­la­skom iz Vla­de pred­sjed­nik HNS-a Ivan Vr­do­ljak. Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić os­vr­nuo se na štrajk:

- Ni­je mi jas­no če­mu štrajk u mje­se­cu u ko­jem su uči­te­lji i pro­fe­so­ri do­bi­li dva pos­to ve­ću pla­ću ne­go mje­sec pri­je. Pro­ra­čun Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja je u man­da­tu ove Vla­de po­ras­tao tri mi­li­jar­de ku­na, to je dos­ta ve­li­ki no­vac. Mi­nis­tar ra­da Josip Ala­dro­vić iz­nio je ka­ko je ove go­di­ne za pla­će uči­te­lja iz­dvo­je­no oko 500 milijuna ku­na vi­še ne­go la­ni, a pri­jed­log Vla­de te­žak je do­dat­nih 320 milijuna. Pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić na­kon ko­ali­cij­skog sas­tan­ka u HDZ-u po­ru­čio je ka­ko se ni­šta ‘ne­će ri­je­ši­ti ul­ti­ma­tu­mom (HNS-a op.a.), ali da je HDZ spre­man na sve op­ci­je.

DO ISPUNJENJA ZAH­TJE­VA Da­nas ne­ma nas­ta­ve u ci­je­loj Hr­vat­skoj, a u idu­ćim da­ni­ma štraj­kat će se po žu­pa­ni­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.