Ko­jić: Gra­do­na­čel­nik je imao dis­kre­cij­sko pra­vo sla­ti na služ­be­ni put bi­lo ko­ga...

24sata - - NEWS -

Put­ne na­lo­ge pot­pi­si­vao sam auto­mat­ski, re­kao je svje­do­če­ći u pos­tup­ku pro­tiv Mi­la­na Ban­di­ća i dru­gih Slav­ko Ko­jić, ko­ji je 2013. i 2014. bio pro­čel­nik Ure­da za fi­nan­ci­je Gra­da Za­gre­ba.

- Osim za­pos­le­ni­ka Gra­da, na put su mo­gli ići vanj­ski su­rad­ni­ci ako su ra­di­li u in­te­re­su Gra­da. O to­me je od­lu­ku dis­kre­cij­ski do­no­sio Ban­dić - re­kao je Ko­jić. Pre­ma op­tuž­ni­ci, služ­be­na vo­zi­la Gra­da Za­gre­ba ko­ri­šte­na su u pri­vat­ne svr­he, za što su is­pla­ći­va­ne i dnev­ni­ce. (vc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.