Sa­na­der tra­ži pre­kid kaz­ne, za­mo­lio je sud da ga na po­la go­di­ne pus­te iz za­tvo­ra...

24sata - - NEWS -

Sa­na­de­ro­vi od­vjet­ni­ci pos­la­li su na Žu­pa­nij­ski sud u Ve­li­koj Go­ri­ci mol­bu za pre­ki­dom iz­vr­še­nja kaz­ne od šest mej­se­ci za bivšeg pre­mi­je­ra, ko­ji se na­kon ope­ra­ci­je ko­lje­na opo­rav­lja u Krapinskim toplicama. O mol­bi će od­lu­či­va­ti sut­ki­nja iz­vr­še­nja kaz­ne, ko­ja ni­je ogra­ni­če­na vre­men­skim ro­kom u ko­je­mu mo­ra od­lu­či­ti. Na nje­zi­nu od­lu­ku stran­ke u pos­tup­ku mo­gu se ža­li­ti. O even­tu­al­noj žal­bi od­lu­či­va­lo bi Izvan­ras­prav­no vi­je­će Žu­pa­nij­skog su­da u Ve­li­koj Go­ri­ci. Pre­kid iz­dr­ža­va­nja kaz­ne za­tvo­ra zna­či pri­vre­me­no ot­pu­šta­nje za­tvo­re­ni­ka iz kaz­ni­oni­ce ili za­tvo­ra, za ko­je vri­je­me iz­dr­ža­va­nje kaz­ne za­tvo­ra ne te­če. Pre­kid se mo­že odo­bri­ti, pi­še u Za­ko­nu o iz­vr­ša­va­nju kaz­ne za­tvo­ra, ako za­tvo­re­nik obo­li od te­ške akut­ne bo­les­ti ili mu se znat­no po­gor­ša pos­to­je­ća kro­nič­na bo­lest. Pre­kid mo­že tra­ja­ti od 30 do 90 da­na u 12 mje­se­ci, a ra­di li­je­če­nja naj­du­lje go­di­nu. Sa­na­der je po­s­ljed­nji put u za­tvo­ru za­vr­šio 4. trav­nja 2019., na­kon što mu je Vr­hov­ni sud u pred­me­tu Pla­nin­ska kaz­nu s 4,5 go­di­na po­vi­sio na šest go­di­na jer je “osmislio po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju zbog svo­jeg bes­kru­pu­loz­nog bo­ga­će­nja”. (vc, ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.