I O POS­TUP­KU SUŠENJA OVI­SI KVA­LI­TE­TA MLJEVENE PAPRIKE

SLATKA ILI LJU­TA Za­jed­no sa­me­lju vi­še vr­sta paprike jed­na da­je li­je­pu bo­ju, dru­ga okus, a tre­ća mi­ris. Mo­ra se u je­lu oto­pi­ti, ne pas­ti na dno

24sata - - JA, POTROŠAČ - Pi­še: DANIJELA MIKOLA

Ima­mo tri ma­đar­ske sor­te lju­te paprike: si­kra, se­ge­di 178 i ju­bi­le­um. Ot­ka­ko sam kao di­je­te po­čeo ra­di­ti s ro­di­te­lji­ma, znam da su ma­đar­ske paprike od­lič­ne pa ne že­lim mi­je­nja­ti tra­di­ci­ju, re­kao je De­že Mol­nar. Nje­go­va obi­telj u Ko­pa­če­vu de­set­lje­ći­ma uz­ga­ja paprike, a mlje­ve­nu, lju­tu i slat­ku, po­če­li su pro­da­va­ti pri­je vi­še od 20 go­di­na. Obi­telj Mol­nar na svo­jem obi­telj­skom gos­po­dar­stvu sve ra­di sa­ma, a u vri­je­me bra­nja po­ma­žu im su­sje­di. - Pa­pri­ku si­je­mo oko 13. ožuj­ka i u svib­nju sa­di­mo u plas­te­nik. Ja­ko je osjet­lji­va i mo­že je uni­šti­ti i vje­tar s ki­šom. Sko­ro svu pa­pri­ku su­ši­mo za mlje­ve­nu. Dio pro­da­mo svje­žu, a od lo­ši­je pra­vi­mo aj­var - re­kao je De­že Mol­nar (60) do­da­ju­ći da je za kva­li­tet­nu mlje­ve­nu pa­pri­ku va­žan sva­ki ko­rak u pro­izvod­nji.

- Ako po­gri­je­šiš je­dan ko­rak ne­ćeš do­bi­ti do­bru mlje­ve­nu pa­pri­ku. Be­re­mo je i me­lje­mo ruč­no, a naj­te­ži po­sao je na­kon bra­nja. Pa­pri­ku stav­lja­mo na doz­ri­je­va­nje u plit­ke po­su­de u čar­dak, gdje je na zra­ku oko mje­sec da­na. Vi­še pu­ta je pre­gle­da­mo, va­di­mo ošte­će­ne ili ma­nje kva­li­tet­ne - re­kao je Mol­nar.

Ski­nu joj pe­telj­ke i sta­ve je u su­ša­ru.

SVE PO STA­RIN­SKI

- Su­ši se u su­ša­ri ko­ju sam ja iz­ra­dio, dok se pa­pri­ka ne poč­ne mr­vi­ti u ru­ci. Na­kon sušenja je ma­lo zdro­bi­mo, sta­vi­mo u naj­lon­ske vre­će, čvr­sto za­tvo­ri­mo i mo­že sta­ja­ti do go­di­nu da­na. Dva da­na pri­je od­la­ska na tr­ž­ni­cu je me­ljem sa sje­me­nom ko­je ima važ­ne esen­ci­je - tu­ma­či Mol­nar pro­ces pro­izvod­nje do­bre paprike ko­ji je u nje­go­voj obi­te­lji sta­rin­ski. Ne že­li ga mi­je­nja­ti jer su

pa­pri­kom za­do­volj­ni i kup­ci, ko­ji mu se vra­ća­ju iako je naj­skup­lji pro­izvo­đač na osječ­koj tr­ž­ni­ci. Zbog tak­ve pro­izvod­nje ne mo­že pro­izves­ti pu­no, a i ne že­li kva­ri­ti kva­li­te­tu svo­je­ga pro­izvo­da.

MIRISAT ĆE CI­JE­LA KU­ĆA

- Na­šu mlje­ve­nu slat­ku či­ni vi­še sor­ti - jed­na ima od­lič­nu bo­ju, dru­ga okus, tre­ća mi­ris. Boja se uvi­jek spo­mi­nje kao jed­no od mje­ri­la kva­li­te­te paprike, a 80 pos­to bo­je do­bi­je se pri doz­ri­je­va­nju, ali je važ­no i su­še­nje. Mlje­ve­na pa­pri­ka ne smi­je ima­ti ki­se­li­nu ni gor­či­nu. Mo­ra mi­ri­sa­ti po pa­pri­ci, bi­ti jar­ko na­ran­čas­to-cr­ve­ne bo­je te, kad se stavi u je­lo, mo­ra po pa­pri­ci za­mi­ri­sa­ti ci­je­la ku­hi­nja. Boja joj u lon­cu mo­ra os­ta­ti is­ta kao što je i u pra­hu, ne smi­je pas­ti na dno ne­go se oto­pi­ti, a je­lu mo­ra da­ti i

odre­đe­nu mas­no­ću na po­vr­ši­ni - ka­že Mol­nar. Slat­ke i lju­te paprike du­ša su sva­kog sla­von­sko-ba­ranj­skog spe­ci­ja­li­te­ta, pa­pri­ka­ša, per­kel­ta, čo­ban­ca, ali i ku­le­na te ko­ba­si­ce. Ba­ranj­ska pa­pri­ka ili, ka­ko je do­ma­ći­ni zo­vu, “cr­ve­no baranjsko zla­to” pos­ta­la je pre­poz­nat­ljiv hr­vat­ski pro­izvod. Ba­ranj­ci ka­žu da je nji­ho­va pa­pri­ka tem­pe­ra­ment­no cr­ve­ne bo­je, vr­lo sit­no mlje­ve­na, mi­ri­ši na ki­lo­me­tar i svi­ra va­tre­ni čar­daš. Go­to­vo da ne­ma se­la u Ba­ra­nji, iz­me­đu Dra­ve, Du­na­va i Ma­đar­ske, u ko­jem ne­ma pro­izvo­đa­ča paprike. Ipak, naj­vi­še ih je u “ma­đar­skim” se­li­ma: Lu­gu, Ko­pa­če­vu, Var­dar­cu, Zma­jev­cu i Su­zi.

PA­PRI­KA I ZA OTKUPNINU

Lu­ža­ni ima­ju i le­gen­du o pa­pri­ci ko­ja ka­že ka­ko je u se­lo u 16. sto­lje­ću sti­gao re­for­ma­tor ko­ji je htio re­for­mi­ra­ti ba­ranj­ska se­la. Tad su Ba­ra­njom vla­da­li Tur­ci ko­ji su ga za­ro­bi­li. Mje­šta­ni ni­su ima­li nov­ca da ga os­lo­bo­de pa su Tur­ci­ma po­nu­di­li 100 ki­lo­gra­ma mljevene paprike. Oni su to, pak, obje­ruč­ke prihvatili i os­lo­bo­di­li za­rob­lje­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.