Ivan do­bio bu­breg, no obi­telj ne­ma no­vac za kon­tro­le

MA­LI BO­RAC Iva­nu Sa­bo­lu (10) la­ni su us­pješ­no pre­sa­di­li bu­breg. Hr­vat­ska za­jed­ni­ca u Pa­do­vi sa­kup­lja no­vac ka­ko bi dje­čak s obi­te­lji mo­gao do­ći na pre­gled u taj grad

24sata - - NEWS - Pi­še: RO­MA­NA BILEŠIĆ

Kad gledam si­na ka­ko na­po­kon ži­vi kao sva dru­ga dje­ca, ide u ško­lu, igra se i dru­ži s pri­ja­te­lji­ma, za­bo­ra­vim na osam i pol go­di­na di­ja­li­ze, na bol­ni­ce, ope­ra­ci­je i tran­s­plan­ta­ci­ju.

U si­ječ­nju je pr­vi put pros­la­vio rođendan s pri­ja­te­lji­ma iz raz­re­da u igra­oni­ci, sad pr­vi put ide u ško­lu i vi­še ne uči do­ma. I pre­sre­tan je. A i mi, ga­nu­to go­vo­ri Kris­ti­na Sa­bol (31), Iva­no­va maj­ka.

Zbog za­ta­je­nja oba bu­bre­ga Ivan (10) na di­ja­li­zi je bio od ro­đe­nja i ro­đen­da­ne sla­vio u kru­gu naj­u­že obi­te­lji u Pa­lov­cu ili u bol­ni­ca­ma. Zbog pri­mar­ne bo­les­ti ra­zvi­la mu se i bo­lest is­kriv­lje­nih kos­ti­ju, a la­ni u ve­lja­či u Pa­do­vi su mu us­pješ­no pre­sa­di­li bu­breg ma­me Kris­ti­ne. Iva­no­vo ti­je­lo od­lič­no ga je pri­hva­ti­lo, no tre­ba se i da­lje re­do­vi­to kon­tro­li­ra­ti. A su­pruž­ni­ci Sa­bol, Kris­ti­na i Dra­žen, čes­ti­ti su lju­di ko­ji su ci­je­li svoj ži­vot sta­vi­li na ras­po­la­ga­nje po­tre­ba­ma bo­les­nog Iva­na. Ni­kad se ni­su tu­ži­li ni na što, po­nos­no su sti­ska­li zu­be i sa­mi se bo­ri­li sa si­no­vom bo­leš­ću i ne­da­ća­ma ko­je je pred njih stav­ljao ži­vot. I sa­mo že­lje­li da im sin oz­dra­vi.

- Hva­la Bo­gu, Ivan je sa­da do­bro, ali sva­ki mje­sec mo­ra­mo ići na Re­bro, ovis­no o na­la­zi­ma. Vo­zi­mo ga sva­ki dan u ško­lu i sad nas oče­ku­je kon­tro­la u Pa­do­vi. Već smo tre­ba­li ići, ali sa­kup­lja­mo no­vac i za re­gis­tra­ci­ju auta, ko­ji je iz 1996. i ni­je baš po­uz­dan - krat­ko nam je rek­la Kris­ti­na.

Hr­vat­ska za­jed­ni­ca u Pa­do­vi, či­ja je pred­sjed­ni­ca me­di­cin­ska sestra Du­šan­ka Ma­du­nić, od­lu­či­la je po­mo­ći obi­te­lji Sa­bol, ko­ja, ka­ko smo doz­na­li, ži­vi od 4500 ku­na mje­seč­nih pri­ho­da ko­je do­bi­je od Iva­no­ve inva­lid­ni­ne.

- Is­ti­na, oni tre­ba­ju do­ći u Pa­do­vu na kon­tro­lu i mi će­mo im ri­je­ši­ti smje­štaj i hra­nu za tih tje­dan da­na, ko­li­ko će bi­ti ov­dje. Ali tim lju­di­ma hit­no tre­ba po­uz­dan auto i fi­nan­cij­ska po­moć - go­vo­ri nam član hr­vat­ske za­jed­ni­ce u Pa­do­vi An­te Ga­špar. S njež­noš­ću se pri­sje­ća ma­log pri­ja­te­lja ko­jeg je upoz­nao la­ni na tran­s­plan­ta­ci­ji. - Pre­di­van dje­čak, ko­ji je do­sad imao 15 te­ških ope­ra­ci­ja. Us­pješ­no je tran­s­plan­ti­ran bu­breg i tre­ba nas­ta­vi­ti ži­vje­ti da­lje. Za­to smo od­lu­či­li po­kre­nu­ti ovu ak­ci­ju i cilj je sa­ku­pi­ti no­vac da ku­pe no­vi auto, ali i da pris­toj­no žive - re­kao je An­te Ga­špar.

Svi ko­ji že­le po­mo­ći Iva­no­voj obi­telj mo­gu to uči­ni­ti na ra­ču­nu Kris­ti­ne Sa­bol otvo­re­nom u PBZ-u: HR 7623400093­230826458

No­vac za Iva­na tr­ča­njem je sa­kup­ljao i po­li­ca­jac Kris­ti­jan Sr­pak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.