Ban­di­će­vi rad­ni­ci ne­će os­ta­ti glad­ni, a do­bit će i ve­li­ke bo­žić­ni­ce

24sata - - NEWS -

Rad­ni­ci tvrt­ki u vlas­niš­tvu Gra­da Za­gre­ba ove go­di­ne ne­će do­bi­ti bo­žić­ni­ce od 2884 ku­ne ne­go će umjes­to to­ga do­bi­ti neo­po­re­zi­ve na­gra­de od 3500 ku­na. U ovom lis­to­pa­du, stu­de­nom i pro­sin­cu sva­ki rad­nik do­bit će i 500 ku­na nov­ča­ne na­gra­de, pa bi uku­pan iz­nos ko­ji bi rad­ni­ci do­bi­li bio 5000 ku­na. Uz ušte­de od oko 600 kn po rad­ni­ku za pos­lo­dav­ce, rad­ni­ci će do­bi­ti po 2116 kn vi­še. Re­zul­tat je to pot­pi­si­va­nja Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra iz­me­đu Gra­da Za­gre­ba i sin­di­ka­ta u tvrt­ka­ma u vlas­niš­tvu Gra­da. Do­go­vo­re­no je i da se za zad­nja tri mje­se­ca u 2019., umjes­to stal­nog do­dat­ka od 608 ku­na u bru­to, is­ko­ris­ti me­ha­ni­zam is­pla­te neo­po­re­zi­vog iz­no­sa za pre­hra­nu rad­ni­ka te da se taj iz­nos is­pla­ti u ne­tu. - Ova­ko Grad Za­greb po­ka­zu­je da dje­lu­je po prin­ci­pi­ma so­ci­jal­ne eko­no­mi­je - sto­ji u pri­op­će­nju Gra­da. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.