RAZVALILI SU BANKOMAT, NO NI­SU UKRA­LI SAV NO­VAC

24sata - - NEWS -

Ne­poz­na­ta ban­da okra­la je ju­čer bankomat u Uma­gu, ne­da­le­ko od te­ni­skih te­re­na Stel­la Ma­ri­sa. U nje­ga su upu­ha­li eks­plo­ziv­nu smje­su pli­na i za­pa­li­li je. Od si­li­ne eks­plo­zi­je na okol­nim objek­ti­ma su po­pu­ca­la stak­la, a di­je­lo­vi ban­ko­ma­ta le­tje­li su i 30 me­ta­ra da­le­ko. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da se lo­po­vi ni­su do­mo­gli svog nov­ca jer su na­kon de­to­na­ci­je br­zo po­bje­gli. (ig)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.