SPO BUD

24sata - - NEWS -

pre­mi­jer

30. svib­nja

25. lip­nja na da­na dr­žav­nos­ti s se­dam Da­na go­diš­njeg od­ma­ra­ju

BLAGDAN Mi­ca­njem

se s tri da­na

ŽRTVOVALI da

pra­vim Hr­va­ti­ma one­mo­gu­ćio je

Pi­šu: A. BURAZER, M. ARSLANI

No­vi Za­kon o blag­da­ni­ma, ko­ji je pu­šten u jav­no sa­vje­to­va­nje, obi­lje­ža­va­nje Da­na dr­žav­nos­ti vra­tit će na 30. svib­nja, ka­ko je bi­lo do 2001. Dan neo­vis­nos­ti, ko­ji smo pros­la­vi­li 8. lis­to­pa­da, pos­ta­je spo­men­dan, no uku­pan broj blag­da­na ne­će se sma­nji­ti jer 18. stu­de­nog pos­ta­je dan ko­ji će bi­ti po­sve­ćen svim žr­tva­ma Do­mo­vin­skog ra­ta. Kad se sve zbro­ji i oduz­me, Hr­va­ti ne tre­ba­ju stra­ho­va­ti da će bi­ti ma­nje praz­ni­ka za spa­ja­nje go­diš­njih od­mo­ra jer ukup­no će­mo i da­lje ima­ti 14 blag­da­na, od­nos­no ne­rad­nih da­na u go­di­ni. Na­rav­no, pod uvje­tom da ne pa­da­ju na ne­dje­lju. Dan pa­da Vu­ko­va­ra, ko­ji će­mo obi­lje­ži­ti za ma­lo vi­še od mje­sec da­na, postat će ne­rad­ni dan, dan na ko­ji se pok­la­nja­mo ne sa­mo vu­ko­var­skim žr­tva­ma ne­go svim žr­tva­ma po­s­ljed­njeg ra­ta. Te­ško je vje­ro­va­ti da je Vla­da na ovu ide­ju doš­la slu­čaj­no, pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, kad se že­le svi­dje­ti što ši­rem des­nom spek­tru bi­ra­ča. No

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.