JI PRAZNIKE I I PRA­VI HR­VAT

24sata - - NEWS -

pus­ti­mo na­krat­ko oz­bilj­nu po­li­ti­ku i haj­de­mo ma­lo o obič­nim gra­đa­ni­ma, rad­ni­ci­ma. Te­ško se oni mo­gu no­si­ti s eks­per­ti­ma s Mar­ko­va tr­ga u Sa­bo­ru ko­ji su dok­to­ri­ra­li “spa­ja­nje da­na”. No umi­je­će od­mo­ra s mi­ni­mal­no ko­ri­šte­nja go­diš­njeg od­mo­ra za­pra­vo je ne­što što smo nas­li­je­di­li još iz Ju­gos­la­vi­je. Ali to umi­je­će ni­je bis­ta da se mo­že sa­mo pre­mjes­ti­ti, pa je os­ta­lo i da­lje kao uro­đe­na ma­na u na­ro­du. U Ju­gos­la­vi­ji su naj­bo­lje zna­li ka­ko pet da­na go­diš­njeg ras­teg­nu­ti na 14 da­na od­mo­ra. Spa­ja­nje svih mo­gu­ćih praz­ni­ka s vi­ken­di­ma, blag­da­ni­ma, svi­njo­ko­lja­ma, ro­đen­da­ni­ma i os­ta­lim “vr­sta­ma praz­ni­ka” na­ci­onal­ni je sport ne sa­mo u Hr­vat­skoj. Se­zo­na po­či­nje od­mah na­kon No­ve go­di­ne. Mo­ra se priz­na­ti da u ovom spor­tu vla­da naj­ve­ći ni­vo de­mo­kra­ci­je i tran­s­pa­rent­nos­ti jer tad ni naj­ve­ćim na­ci­ona­lis­ti­ma ne sme­ta što se sla­vi Praz­nik ra­da. Ipak se mo­ra­ju po­što­va­ti hr­vat­ski za­ko­ni i, ako je to ne­rad­ni dan, on­da je to dan za sve, ne sa­mo za “cr­ve­ne”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.