8

24sata - - NEWS -

1) ža­li­ti što ne ra­di­te su­bo­ta­ma pa da ste ek­s­tra slo­bod­ni

2) zna­te to od po­čet­ka go­di­ne i ne ra­ču­na­te na taj blagdan

3) pro­vje­ri­ti ho­će li na­go­di­nu pas­ti na rad­ni dan

BO­ŽIĆ, 25. PRO­SIN­CA 2020. GO­DI­NE, PA­DA U PE­TAK, A VI ĆETE:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.