9

24sata - - NEWS -

1) spo­ji­ti ci­je­li tje­dan go­diš­nji

2) ne­će­te uzi­ma­ti ni­šta go­diš­njeg jer ga ču­va­te za No­vu go­di­nu

3) ja­vi­ti še­fu da vam je Grin­ch ukrao Bo­žić pa tra­ži­ti tje­dan da­na slo­bod­nog da ga pro­na­đe­te i pros­la­vi­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.