PRED SINAGOGOM JE UBIO DVO­JE PA BACIO BOMBU NA GROBLJE

TERORISTIČ­KI NA­PAD? Nje­mač­ka po­li­ci­ja uhi­ti­la je ju­čer mu­škar­ca u gra­du Hal­leu na­kon što je vje­ro­jat­no iz lo­vač­ke pu­ške pu­cao na pro­laz­ni­ke

24sata - - NEWS -

Mu­ška­rac odje­ven u ze­le­nu voj­nu odje­ću po­ku­šao je ući u na­šu si­na­go­gu, gdje je 80ak lju­di sla­vi­lo blagdan Jom Ki­pur. Na­sre­ću, od­bi­li su ga za­šti­ta­ri, re­kao je ju­čer Max Pri­vo­rot­zki, vo­di­telj ži­dov­ske za­jed­ni­ce u nje­mač­kom gra­du Hal­leu.

Na­oru­žan vje­ro­jat­no lo­vač­kom pu­škom, po­čeo je pu­ca­ti s ces­te pre­ma zgra­da­ma u če­t­vr­ti Pa­ulus. Sni­mi­li su ga sta­na­ri okol­nih zgra­da, a u svom je po­ho­du ubio naj­ma­nje dvo­je lju­di. Jed­na od žr­ta­va na­vod­no dje­voj­či­ca, pi­še agen­ci­ja DPA, no po­li­ci­ja zbog is­tra­ge ni­je ni­šta že­lje­la po­t­vr­di­ti.

Na snim­ci ko­ja kru­ži in­ter­ne­tom vi­di se mu­ška­rac sni­man s le­đa. Imao je tam­ne hla­če, tam­no­ze­le­nu ma­ji­cu s ka­pu­lja­čom i tka­ni­nu pre­ko li­ca. Oko po­ja­asa je imao re­men

GRAD POD OKUPACIJOM

s me­ci­ma. Pre­ma iz­ja­va­ma oče­vi­da­ca, pi­še The Gu­ar­di­an, bacio je gra­na­tu pre­ko zi­da na ži­dov­sko groblje. Iako su okup­lje­ni sve od­mah pri­ja­vi­li po­li­ci­ji, mu­ška­rac im je us­pio po­bje­ći u sre­br­nom Vol­k­swa­gen ka­ra­va­nu. Idu­ći na me­ti bio mu je res­to­ran br­ze pre­hra­ne u Uli­ci Sc­hil­ler, u ko­jem pro­da­ju ke­ba­be. Kroz vra­ta je po­ku­šao uba­ci­ti šok bombu, no od­bi­la se od ru­ba. Po­tom je pu­cao u stak­lo res­to­ra­na, u ko­jem je bi­lo šest lju­di.

OBUSTAVILI SAV PRO­MET

- Na­vod­ni po­či­ni­telj bje­ži vo­zi­lom. Mi ga lo­vi­mo i mo­li­mo sve lju­de da os­ta­nu u svo­jim sta­no­vi­ma dok akcija ne bu­de go­to­va - pos­la­li su po­ru­ku po­li­caj­ci svim me­di­ji­ma i to ta­ko­đer obja­vi­li na druš­tve­nim mre­ža­ma. Pro­met u gra­du go­to­vo je pot­pu­no stao, a sve že­ljez­nič­ke li­ni­je bi­le su obus­tav­lje­ne. No­ve vi­jes­ti po­li­caj­ci su objav­lji­va­li sva­kih 15-ak mi­nu­ta, a po­tom oko 14 sa­ti obja­vi­li su da su ulo­vi­li osum­nji­če­ni­ka za uboj­stvo. Us­pos­ta­vi­li su i ne­ko­li­ko li­ni­ja za do­ja­ve o slu­ča­ju, no upo­zo­ri­li su lju­de da ne ši­re laž­ne in­for­ma­ci­je.

- U di­je­lo­vi­ma gra­da su lju­di na­ga­đa­li da je net­ko uzeo ta­oce. Mi to ne mo­že­mo po­t­vr­di­ti. Bu­di­te mirni i ne vje­ruj­te gla­si­na­ma i laž­nim iz­vje­šta­ji­ma. Tak­ve ne­pro­vje­re­ne stva­ri nam ote­ža­va­ju po­sao. Hva­la vam na svoj po­mo­ći - pos­la­li su ju­čer apel po­li­caj­ci. Iako je bi­lo pret­pos­tav­ki da se ra­di o no­vom te­ro­ris­tič­kom na­pa­du, toč­nu in­for­ma­ci­ju obe­ća­li su objaviti na­kon de­talj­ne is­tra­ge. Ta­ko­đer, mo­ti­vi na­pa­da ti­je­kom sri­je­de ni­su bi­li ot­kri­ve­ni. (bb)

Zbog po­tje­re su za­mo­li­li sve da ne iz­la­ze iz ku­ća i zgra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.