Oš­tre kaz­ne: Za rad ne­dje­ljom Cr­no­gor­ci će pla­ća­ti do 10.000 eu­ra

24sata - - NEWS -

Nedjelja, 20. lis­to­pa­da, bit će pr­va za­kon­ski ne­rad­na za sve tr­go­vi­ne u Crnoj Go­ri. Tko pre­kr­ši odred­bu o ne­rad­nom da­nu pla­tit će kaz­nu od 1000 do čak 10.000 eu­ra, pre­no­si pos­lov­ni. hr. Ne­rad­ni dan od­no­si se na tr­go­vi­ne na ve­li­ko i ma­lo, ali će ipak ra­di­ti lje­kar­ne, pe­kar­ni­ce, cvje­ćar­ni­ce, su­ve­nir­ni­ce, ki­os­ci s ti­skom, tr­go­vi­ne s po­greb­nom opre­mom te ben­zin­ske pos­ta­je. Ra­dit će i tr­ž­ni­ce, tr­go­vi­ne na auto­bus­nim i že­ljez­nič­kim pos­ta­ja­ma te na aero­dro­mi­ma. Ne­rad­nu ne­dje­lju ipak će od­sad ima­ti 37.000 dje­lat­ni­ka. (ad)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.