HDZ SE PRI­MIO ONO­GA ŠTO BIRAČI RA­ZU­MI­JU, LAŽNOG DOMOLJUBLJ­A

24sata - - PANORAMA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

UVODE PRAZ­NIK ZA ONAJ DAN KAD JE HDZ OSVO­JIO VLAST, A NE KAD SMO RASKINULI S JUGOSLAVIJ­OM

Ta­ko to ra­di HDZ u pre­diz­bor­noj go­di­ni. Kad ne mo­že svo­jim bi­ra­či­ma da­ti ni­šta dru­go, on­da će im da­ti no­ve praznike. I to praznike ko­ji kao da su skro­je­ni upra­vo za bi­ra­če HDZ-a. Pa će ta­ko Da­nom dr­žav­nos­ti po­nov­no bi­ti pro­gla­šen dan kad su HDZ i Fra­njo Tuđ­man stu­pi­li na vlast na­kon pr­vih vi­šes­tra­nač­kih iz­bo­ra, dok će svoj praz­nik do­bi­ti i Vu­ko­var, grad s ko­jim An­drej Plen­ko­vić po­li­tič­ki ima ve­li­ki pro­blem, ali i grad na či­joj us­po­me­ni Plen­ko­vić na­mje­ra­va gra­di­ti plat­for­mu za pred­sto­je­će iz­bo­re, predsjedni­čke, par­la­men­tar­ne, ali i one stra­nač­ke.

HDZ je oči­to za­klju­čio da pred svo­je bi­ra­če ne mo­že iz­a­ći s gos­po­dar­skim us­pje­si­ma, ras­tom ži­vot­nog stan­dar­da, čak ni s ne­dos­tiž­nim Pe­lje­škim mos­tom. Ne­dav­no se Želj­ko Re­iner ču­dio ka­ko lju­di ne ra­zu­mi­ju da im je po­li­ti­ka HDZ-ove vla­de omo­gu­ći­la bo­lji ži­vot, ve­će pla­će i mi­ro­vi­ne. Pa se zbog to­ga HDZ pri­mio ono­ga što nje­go­vi birači naj­bo­lje ra­zu­mi­ju - pa­rad­nog domoljublj­a. Jer sa­mo HDZ mo­že dan kad je for­mi­ran Sa­bor So­ci­ja­lis­tič­ke Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske 30. svib­nja 1990. go­di­ne pro­gla­si­ti Da­nom dr­žav­nos­ti, prem­da tad ni­kak­va dr­ža­va ni­je for­mi­ra­na. Tad je, me­đu­tim, HDZ pre­uzeo dr­ža­vu, pro­gla­sio je svo­jim vlas­niš­tvom, pa je lo­gič­no da se taj čin pro­gla­si da­nom dr­žav­nos­ti.

Is­to ta­ko, HDZ je u do­ba To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka na Vu­ko­va­ru gra­dio po­li­tič­ku plat­for­mu za osva­ja­nje vlas­ti, nje­gov na­s­ljed­nik An­drej Plen­ko­vić s Vu­ko­va­rom i Iva­nom Pe­na­vom ima ve­li­kih mu­ka, pa je sto­ga naj­bo­lje da HDZ po­ka­že ko­li­ko mu je va­žan Vu­ko­var i dan nje­go­va pa­da pro­gla­si na­ci­onal­nim praz­ni­kom. Ni­je to sti­gao uči­ni­ti u po­s­ljed­njih dva­de­set go­di­na. Ali ni­je kas­no to uči­ni­ti u go­di­ni pri­je iz­bo­ra. HDZ-ov­ci tvr­de da su že­lje­li na­ci­onal­ne praznike gra­đa­ni­ma uči­ni­ti pre­poz­nat­lji­vi­ma. I u to­me su do­is­ta us­pje­li. Uki­da­ju praz­nik na dan kad su ra­ski­nu­te dr­žav­no­prav­ne ve­ze s Jugoslavij­om, a uvode praz­nik kad je HDZ osvo­jio vlast. Birači će ra­zu­mje­ti raz­li­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.