ČIP ZA ODAŠILJANJ­E SIGNALA SPAŠAVA ŽI­VO­TE

24sata - - PANORAMA -

U slu­ča­ju nes­ta­log po­mor­ca Dina Mi­ški­ća, ka­pe­ta­na iz Ši­be­ni­ka, De­nis ka­že ka­ko je ne­vje­ro­jat­no da po­mor­ci, bro­do­vi, a posebno spla­vo­vi za spa­ša­va­nje ne­ma­ju ugra­đen čip ko­ji oda­ši­lje sig­na­le. - Ta si­gur­nos­na mje­ra ni­je sku­pa, a na ni­skim frek­ven­ci­ja­ma ba­te­ri­ja u nji­ma mo­že tra­ja­ti pet go­di­na. To su ma­li sen­zo­ri pri­mje­ri­ce po­kre­ta, za vo­du, tem­pe­ra­tu­re... Za 50 ku­na mo­žeš spa­si­ti ži­vo­te - ka­že De­nis.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.