Sad­njom sta­ba­la za­šti­ti­te vrt od vje­tra i hlad­no­će

24sata - - VRT -

Vje­tro­bran od vi­so­kih lis­to­pad­nih sta­ba­la smje­šten juž­no od ku­će lje­ti će hla­di­ti zrak u oko­li­šu, a zi­mi pro­pu­šta­ti sun­če­ve zra­ke pa je vr­lo do­bar ele­ment u stva­ra­nju po­volj­ni­je mi­krok­li­me. Zim­ze­le­na sta­bla naj­bo­lje je sa­di­ti na sje­ver­noj stra­ni ku­će ka­ko bi se spri­je­čio pro­dor hlad­nog zra­ka sa sje­ve­ra, a tam­ne igli­ce ta­ko­đer aku­mu­li­ra­ju to­pli­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.