MOKRAĆNI PUTEVI

24sata - - VRT -

Bo­bi­ce tr­ni­ne ku­ha­ne u cr­nom vi­nu li­je­če od di­zen­te­ri­je, a ako se na­mo­če u vi­no ili ko­njak i os­ta­ve da sto­ji 10 da­na, li­je­če bo­les­ti bu­bre­ga i mo­krać­nih or­ga­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.