TR­NI­NE U OCTU

24sata - - VRT -

Očis­ti­mo zre­le plo­do­ve tr­ni­ne od­stra­niv­ši im pe­telj­ke. Za­tim ih do­bro ope­re­mo u hlad­noj vo­di i osu­ši­mo na zra­ku, pret­hod­no ih obri­sav­ši pa­pir­na­tim ubru­som. Ta­ko pri­prem­lje­ne tr­ni­ne sta­vi­mo u stak­len­ku i za­li­je­mo vin­skim ili ja­buč­nim oc­tom (raz­ri­je­đe­nim po že­lji) te do­da­mo žli­či­cu še­će­ra, ne­ko­li­ko zr­na cr­nog pa­pra i ko­ri­jan­da­ra. Na­kon mje­sec da­na plo­do­ve tr­ni­ne slu­ži­mo kao do­da­tak ri­ba­ma i mes­nim na­res­ci­ma. Uki­se­lje­ne tr­ni­ne su čes­ti do­da­tak u fran­cu­skoj ku­hi­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.