NAGRADNA PITALICA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

KO­JI JE GRAD VEČERAS DO­MA­ĆIN VATRENIMA U KVALIFIKAC­IJSKOJ UTAK­MI­CI PRO­TIV MA­ĐAR­SKE? A) RI­JE­KA B) SPLIT C) OSI­JEK Sve što tre­ba­te je to­čan od­go­vor na pi­ta­nje pri­dru­ži­ti ključ­noj ri­je­či PITALICA, npr. PITALICA A, i pos­la­ti da­nas do po­no­ći na naš

SMS broj 60024. Ci­je­na sms-a je 2,40 kn s PDV-om. Pri­ja­vom toč­nog rje­še­nja naj­sret­ni­jeg či­ta­te­lja na­gra­dit će­mo vri­jed­nom na­gra­dom. Ope­ra­tor us­lu­ga s do­da­nom vri­jed­nos­ti: IT je­dan d.o.o., 062/700700/od­ja­va=stop

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.