RA­DI OSOB­NE HOROSKOPE I PREDVIĐA DO­GA­ĐA­JE

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE - Ves­nu mo­že­te na­zva­ti na te­le­fon: 091/240-2777

OVAN 21. 3. - 19. 4.

Mo­gu­ća je ne­ugod­na ras­pra­va s ro­di­te­lji­ma zbog nji­ho­ve sklo­nos­ti da se mi­je­ša­ju u vaš lju­bav­ni ži­vot. Ne­ak­ti­van na­čin ži­vo­ta bit će iz­vor raz­dra­ž­lji­vos­ti pa je vri­je­me da se po­kre­ne­te i uči­ni­te ne­što za se­be. Ne gu­bi­te vri­je­me na be­sko­nač­ne ana­li­ze.

RAK 21. 6. - 22. 7.

Os­tav­ljat ćete sna­žan do­jam na lju­de do či­jeg miš­lje­nja dr­ži­te. Do­bit ćete kom­pli­ment ili priz­na­nje. Pla­ni­ra­te li adap­ta­ci­ju sta­na, pri­je ne­go se upus­ti­te u ra­do­ve za­tra­ži­te sa­vjet struč­nja­ka. Dan je po­vo­ljan za raz­miš­lja­nje o svo­jim lju­bav­nim že­lja­ma, ali i za is­kren raz­go­vor s part­ne­rom o pre­šu­ći­va­nim te­ma­ma.

VA­GA 23. 9. - 23. 10.

Tje­les­ni na­po­ri ja­ko će vas is­crp­lji­va­ti pa se vi­še od­ma­raj­te i iz­bje­ga­vaj­te no­še­nje te­ških stva­ri. Slo­bod­ni­ma će tre­ba­ti pri­lič­no ener­gi­je da bi se od­lu­či­li na pro­mje­ne. Ne do­pus­ti­te da vas biv­ši part­ner opet zas­li­je­pi obe­ća­nji­ma ko­je ni­je is­pu­nio ni on­da kad je tre­ba­lo.

JARAC 22. 12. - 19. 1.

Vi­še ćete raz­miš­lja­ti o ljubavi ili tra­ži­ti pri­go­du za za­ba­vu. Za­ni­mat će vas druš­tve­na do­ga­đa­nja, ra­do ćete se oda­zva­ti po­zi­vu za iz­la­zak ili sa­mi ne­ko­ga po­zva­ti na ka­vu. Ako se da­nas vra­ća­te s pu­ta, bu­di­te strp­lji­vi. Iz­bje­ga­vaj­te br­zu vož­nju. Ra­di­te li, ni­je is­klju­če­no da će šef tra­ži­ti da pro­du­lji­te rad­no vri­je­me.

BIK 20. 4. - 20. 5.

Oče­ku­je vas po­ja­ča­na in­te­lek­tu­al­na ak­tiv­nost. Čes­to ćete raz­go­va­ra­ti na te­le­fon. Mo­gli bis­te se od­lu­či­ti na kup­nju na ra­te, otvo­ri­ti no­vi ban­kov­ni ra­čun ili po­tro­ši­ti pre­vi­še nov­ca. Na lju­bav­nom pla­nu pos­ti­ći ćete us­pjeh – ne­kog ćete za­ves­ti.

LAV 23. 7. - 22. 8.

Is­ko­ris­ti­te po­volj­ne pla­ne­tar­ne utje­ca­je, oso­bi­to ba­vi­te li se od­go­jem. U lju­bav­nom ži­vo­tu bit ćete pu­ni in­s­pi­ra­ci­je. Oni ko­ji su u ve­zi, mo­gli bi part­ne­ru pred­lo­ži­ti za­jed­nič­ki ži­vot. Slu­ča­jan su­sret ili te­le­fon­ski po­ziv uni­jet će u vaš ži­vot po­zi­tiv­ne no­vos­ti. Uvje­rit ćete se da vas se sta­ri pri­ja­telj ra­do sje­ća.

ŠKORPION 24. 10. - 21. 11.

Kon­cen­tra­ci­ja će vam bi­ti od­lič­na pa s pam­će­njem ne­će bi­ti pro­ble­ma. Stu­den­ti će or­ga­ni­zi­ra­no pri­pre­ma­ti is­pi­te i usva­ja­ti no­vo gra­di­vo. Ne­ki će pro­na­ći po­sao ili kre­nu­ti u pri­vat­no po­du­zet­niš­tvo. Pru­žit će vam se po­volj­na pri­li­ka za kup­nju auto­mo­bi­la ili na­mje­šta­ja.

VODENJAK 20. 1. - 18. 2.

S la­ko­ćom ćete us­pos­tav­lja­ti kon­tak­te. Bez raz­miš­lja­nja ćete stav­lja­ti do zna­nja što že­li­te i otvo­re­no raz­go­va­ra­ti o sve­mu. Bit ćete osjet­lji­vi pre­ma tu­đim pro­ble­mi­ma pa će vas po­ga­đa­ti no­vin­ski član­ci tuž­na sa­dr­ža­ja. U ljubavi ćete os­tva­ri­ti ne­što što ste po­taj­no pri­želj­ki­va­li. Sim­pa­ti­ja će vam uz­vra­ti­ti osje­ća­je.

BLIZANCI 21. 5. - 20. 6.

Bit ćete ra­za­pe­ti na vi­še stra­na. Mo­rat ćete is­to­dob­no vo­di­ti bri­gu o obi­te­lji, dje­ci i na vri­je­me obav­lja­ti pos­lov­ne za­dat­ke. No osje­ćaj­na zbi­va­nja ići će vam na ru­ku. Bit ćete pu­ni op­ti­miz­ma. Dat ćete sa­vjet ne­kom tko ima pro­ble­me s ti­nej­dže­rom.

DJEVICA 23. 8. - 22. 9.

Po­ku­šat ćete svo­je ljubavne želje os­tva­ri­ti pre­ko no­ći, što će se po­ka­za­ti po­greš­nom tak­ti­kom. Sus­preg­ne­te li br­zo­ple­tost, uvi­djet ćete da se si­tu­aci­ja ra­zvi­ja u va­šu ko­ris­ti. Raz­go­va­raj­te, ko­mu­ni­ci­raj­te s part­ne­rom, ne dr­ži­te osje­ća­je u se­bi. Ima­te li ra­do­ve u ku­ći, pom­no nad­zi­ri­te rad maj­sto­ra.

STRI­JE­LAC 22. 11. - 21. 12.

Mo­gli bis­te se na­ći na uda­ru ne­či­je ne­ute­me­lje­ne kri­ti­ke, ili će net­ko oče­ki­va­ti od vas oda­nost. Ne­će vam od­go­va­ra­ti ne­raš­čiš­će­na pos­lov­na si­tu­aci­ja. Ote­ža­na će bi­ti i ko­mu­ni­ka­ci­ja pa bi mo­glo do­ći do nes­po­ra­zu­ma s ko­le­ga­ma. Vo­di­te ra­ču­na da svo­jim ne­ma­rom ne upro­pas­ti­te lju­bav­ni od­nos.

RIBE 19. 2. - 20. 3.

Za­bav­ljat ćete pri­sut­ne, bi­lo na pos­lu ili u druš­tvu. Znat ćete upu­ti­ti pra­vu ri­ječ i sna­la­zi­ti se u raz­li­či­tim te­ma­ma. Lak­še ćete osva­ja­ti dru­ge i uži­va­ti u sim­pa­ti­ja­ma. Ra­zve­se­lit ćete part­ne­ra lju­bav­nom iz­ja­vom, zna­kom paž­nje ili ma­njim da­rom, a ne­ki me­đu va­ma bi to is­to i sa­mi mo­gli do­ži­vje­ti od part­ne­ra.

Za 24sa­ta pi­še as­tro­lo­gi­nja Ves­na Na­rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.