OSVOJITE 500 KU­NA!

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Je­dan čo­vjek še­ta po uli­ci. Pro­la­zi kraj jed­nog dvo­ri­šta u ko­jem ugle­da mla­di­ća i psa ka­ko sje­de za sto­lom u de­be­loj hla­do­vi­ni i igra­ju šah. Vr­lo ne­uobi­ča­je­ni pri­zor. On se za­us­ta­vi i gle­da par­ti­ju. Na­kon de­se­tak mi­nu­ta pas ma­ti­ra mla­di­ća. Čo­vjek se ne mo­že suz­dr­ža­ti:

- Mla­di­ću, ima­te naj­in­te­li­gent­ni­jeg psa ko­jeg sam ika­da vi­dio. - On in­te­li­gen­tan, ma daj­te... Ovo je pr­vi pu­ta da je us­pio po­bi­je­di­ti.

BRAČNA IDILA

Mla­di muž se vra­ća ku­ći s pos­la, po­lju­bi že­nu i upi­ta je:

- Što će­mo sa­da ra­di­ti? Ho­će­mo u kre­vet ili za stol?

- Ti od­lu­či. Ako že­liš ne­što to­plo, iz­a­be­ri ono pr­vo.

MODERNA VRE­ME­NA

Dvi­je zna­ni­ce raz­go­va­ra­ju če­ka­ju­ći dje­cu pred ško­lom: - A ko­li­ko si du­go bi­la uda­na? - Ka­ko mis­liš... ovaj put ili sve za­jed­no?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.