Ka­ri­jes se jav­lja ako zu­be pe­re­te sa so­lju ili so­dom

...gu­šte­ra­če, sle­ze­ne, žu­či, dva­na­es­ni­ka, di­je­la je­tre i že­lu­ca, tan­kog cri­je­va te lim­f­nih čvo­ro­va...

24sata - - ŽIVOT - Pi­še: ŽELJ­KA KRMPOTIĆ NAS­TA­VAK NA SLJEDEĆOJ STRA­NI­CI 

Pra­nje zu­ba sa so­lju ili so­da bi­kar­bo­nom ne­ma utje­ca­ja na nji­ho­vo iz­bje­lji­va­nje. Vre­me­nom do­la­zi do na­gri­za­nja cak­li­ne zbog če­ga bak­te­ri­je br­že pro­di­ru do den­ti­na, slje­de­ćeg slo­ja zu­bi­ju, što stva­ra ki­se­li­nu i ka­ri­jes. Mo­gu se upa­li­ti i des­ni.

Ka­ko se osje­ćam? Iz­vr­s­no, ni­kad bo­lje, sprem­no nas je do­če­kao dipl. ing. elek­tro­teh­ni­ke San­di Mi­li­če­vić (46) iz Za­gre­ba. Ve­dar čo­vjek pun ži­vo­ta pri­ča ka­ko je u po­s­ljed­njih pet go­di­na bio u ta­ko lo­šem sta­nju da je ne­ko­li­ko pu­ta vi­sio na ru­bu smr­ti, ali ni­kad ni­je pres­tao vje­ro­va­ti u iz­lje­če­nje.

Nje­go­ve su zdrav­s­tve­ne te­ško­će po­če­le pu­no pri­je po­ja­ve bo­les­ti.

- Ra­dio sam kao me­na­džer, imao sam kre­dit u švi­car­ci­ma, tek mi se ro­di­lo dru­go di­je­te. A on­da je pro­pao po­sao, kre­dit mi se utros­tru­čio pre­ko no­ći, a brak mi se po­čeo ras­pa­da­ti. Su­ma­nu­to sam tra­žio iz­laz. Pu­no sam pio, jeo, pu­šio, ma sve... Ni­sam se šte­dio. Bi­la je 2014., toč­no se sje­ćam. Osje­ćao sam muč­ni­nu ci­je­li dan i stal­no sam po­vra­ćao, ali mis­lio sam da je zbog hra­ne - pri­sje­ća se San­di. Upor­no je od­bi­jao po­mi­sao da mu tre­ba po­moć li­ječ­ni­ka. Do na­ve­čer je po­vra­tio vi­še de­se­ta­ka pu­ta, a po­če­li su i bo­lo­vi u tr­bu­hu.

- Do do­la­ska Hit­ne vi­še se ni­sam mo­gao po­mak­nu­ti. Li­ječ­ni­ci su mi od­mah di­jag­nos­ti­ci­ra­li pan­kre­ati­tis, upa­lu gu­šte­ra­če. Tad sam do­ži­vio vr­lo snaž­no iz­van­tje­les­no is­kus­tvo.

Dje­ca su mu po­dr­ška, nje­gov oži­ljak zo­vu ‘Jo­ker fa­ce’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.