JES­TE LI ZNA­LI?

Za­ga­đe­ni zrak mo­že uz­ro­ko­va­ti će­la­vost jer uni­šta­va va­žan pro­te­in

24sata - - ŽIVOT -

Ve­ći ri­zik da pos­ta­nu će­la­vi ima­ju oni ko­ji ko­ji su čes­to u auto­mo­bil­skim ko­lo­na­ma ili užur­ba­nim pro­met­ni­ca­ma. Is­tra­ži­va­či su ne­dav­no iz­lo­ži­li sta­ni­ce s ljud­skog tje­me­na raz­li­či­tim kon­cen­tra­ci­ja­ma pra­ši­ne i čes­ti­ca di­ze­la, a on­da su na­kon 24 sa­ta tes­ti­ra­li uzor­ke. Saz­na­li su da pri­sut­nost pra­ši­ne i čes­ti­ca di­ze­la sma­nju­je ra­zi­nu pro­te­ina od­go­vor­nog za rast ko­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.