Shva­tio sam da sam sam kriv. To je bio put za oz­drav­lje­nje

24sata - - ŽIVOT -

Osje­ćao sam se kao da leb­dim u bes­te­žin­skom sta­nju u ne­kak­voj va­ti, a is­pred oči­ju mi je bi­lo 1000 fil­mo­va pa­ra­lel­no. To su bi­li mo­ji ži­vo­ti. Po­gre­ške, oče­ki­va­nja dru­gih, pro­ble­mi... Sta­vi­li su me na in­fu­zi­ju. Ni­sam mo­gao tjed­ni­ma po­pi­ti ni kap vo­de bez da po­vra­tim, je­dva sam se opo­ra­vio. Kroz slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na hos­pi­ta­li­zi­ra­li su me naj­ma­nje šest pu­ta zbog is­tog raz­lo­ga, a na ul­tra­zvu­ku je sva­ki put na­laz bio ure­dan pa ni­je bi­lo ne­kog raz­lo­ga za alarm, pri­sje­ća se San­di po­jaš­nja­va­ju­ći ka­ko su li­ječ­ni­ci na­kon vi­še hos­pi­ta­li­za­ci­ja po­sum­nja­li da su mu su­že­ni vo­do­vi ko­ji po­ve­zu­ju tan­ko cri­je­vo, gu­šte­ra­ču i žuč. En­do­skop­ski pre­gled, gdje su son­dom kroz jed­njak uš­li u or­ga­ne, po­t­vr­dio je sum­nje, a na red za mag­net­sku re­zo­nan­ci­ju do­šao je tek za dvi­je go­di­ne.

PREDAJA NI­JE DOLAZILA U OB­ZIR

- Do­tad su mi tki­va oko­šta­la i vi­še ni­su mo­gli ugra­di­ti stent ko­jim bi pro­ši­ri­li vo­do­ve. Po­čet­kom 2017. opet mi je poz­li­lo. Po­žu­tio sam i za­vr­šio na Hit­noj. Li­ječ­ni­ci su ot­kri­li da su mi se u gu­šte­ra­či po­če­le stva­ra­ti cis­te ko­je su se gru­pi­ra­le u tu­mor­sku tvor­bu. Li­ječ­ni­ca me zva­la na raz­go­vor u svoj ured i od­mah sam znao da ima cr­ne vi­jes­ti. Rek­la mi je da imam kar­ci­nom - ka­že San­di. Predaja ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je dolazila u ob­zir, pa je ta­ko smi­re­no sas­lu­šao nje­zi­ne pri­jed­lo­ge. Rek­la mu je ka­ko ne ra­de bi­op­si­ju tki­va da ne bi do­dat­no ošte­ti­li or­ga­ne, ne­go je od­mah pred­lo­ži­la tzv. Whip­ple­ovu ope­ra­ci­ju u ko­joj, uz gu­šte­ra­ču, ki­rur­ški od­stra­nju­ju i sve okol­ne or­ga­ne ko­je bi mo­gle za­hva­ti­ti even­tu­al­ne me­tas­ta­ze. To je zna­či­lo va­đe­nje sle­ze­ne, dva­na­es­ni­ka, di­je­la tan­kog cri­je­va, tri če­t­vr­ti­ne že­lu­ca, di­je­la je­tre i lim­f­nih čvo­ro­va.

- Cri­je­vo se pri­ši­va na ono što je os­ta­lo od že­lu­ca, no ot­krio sam da i una­toč ta­ko ra­di­kal­nom za­hva­tu pre­živ­lje­nje ni­je ni pet go­di­na. Na to ni­sam htio pris­ta­ti. U to je vri­je­me od ra­ka gu­šte­ra­če umro Ste­ve Jobs, a usko­ro i moj tast. Op­ci­je ko­je sam imao, po­put za­hva­ta u Tur­skoj i slič­no, fi­nan­cij­ski su bi­le neo­dr­ži­ve. I tad sam se okre­nuo naj­jed­nos­tav­ni­jem što sam mo­gao - ko­nop­lji­nu ulju. Uz to sam pri­la­go­dio pre­hra­nu. Pio sam to 90 da­na i rak se po­čeo pov­la­či­ti, tu­mor se sma­njio. Pot­pu­no je nes­tao - nas­ta­vio je San­di. Sre­tan zbog te po­bje­de vra­tio se sta­rom ži­vo­tu ne ma­re­ći za po­s­lje­di­ce. Re­zul­tat je bi­la po­nov­na kri­za. U iz­nim­no lo­šem sta­nju sti­gao je opet na Hit­nu.

- Po­nov­no sam po­žu­tio, ali sad vi­še ni­je bi­lo ra­ka, ne­go mi se vra­tio pan­kre­ati­tis. Li­ječ­ni­ci su rek­li ka­ko sad vi­še ne­mam iz­bo­ra i od­stra­ni­li su mi ve­ći­nu unu­tar­njih or­ga­na. Umjes­to pet sat, na

ope­ra­cij­skom sto­lu sam bio 12 sa­ti. Gu­šte­ra­ča je bi­la pot­pu­no uni­šte­na, već je atro­fi­ra­la. Ci­to­pa­to­lo­gi­ja je pos­li­je po­ka­za­la da se rak pot­pu­no po­vu­kao, ni­sam imao ni jed­nu kar­ci­nom­sku sta­ni­cu - pri­ča San­di i do­da­je:

VI­ŠE OD 50 ŠA­VO­VA

- Or­ga­ni­ma tre­ba vre­me­na da se pri­vik­nu na dru­ga­či­ji raspored i funk­ci­oni­ra­nje. Ne­ko­li­ko tje­da­na ni­sam ni­šta mo­gao sta­vi­ti u us­ta, ne­go su me hra­ni­li kroz cjev­či­cu u vra­tu. Na tr­bu­hu sam imao rez pre­ko ci­je­log ab­do­me­na, vi­še od 50 ša­vo­va. Ni­sam se mo­gao po­mak­nu­ti. Po­ja­vi­li su se i pod­lje­vi. U bol­ni­ci sam bio 40 da­na. Do­ma su me pus­ti­li tek u pro­sin­cu. Opo­ra­vak mi je bio iz­nim­no te­žak i spor jer sam sad mo­rao pro­mi­je­ni­ti sve u ži­vo­tu. Pre­po­ru­či­li su mi da je­dem sa­mo tri vr­ste hra­ne: ječ­me­nu ka­šu, pi­re od cik­le i pi­re od mr­k­ve. Ideš na za­hod osam pu­ta u da­nu, tu­ši­raš se po sat vre­me­na jer ne mo­žeš br­že. Užas. Imao sam 102 ki­lo­gra­ma pri­je ope­ra­ci­je, a do­tad sam iz­gu­bio 46 ki­lo­gra­ma dos­lov­no pre­ko no­ći.

Ka­ko su mu od­stra­ni­li gu­šte­ra­ču, uz sva­ki obrok mo­ra pi­ti kap­su­lu s en­zi­mi­ma gu­šte­ra­če za pre­ra­du hra­ne, a ta­ko­đer mo­ra uzi­ma­ti in­zu­lin.

- Pre­po­ru­ke s ka­ši­ca­ma ni­sam mo­gao sli­je­di­ti. Sje­ćam se da sam jeo ječ­me­nu ka­šu za ru­čak i za­pe­la mi je u gr­lu. Bacio sam žli­cu i sve. Ja to ne mo­gu. Po­čeo sam jes­ti i dru­gu hra­nu uvo­de­ći na­mir­ni­cu po na­mir­ni­cu, i kroz

de­set da­na sam po­nov­no jeo sve. U ro­ku od dva mje­se­ca sam se pot­pu­no opo­ra­vio, kao da ni­šta ni­je bi­lo. Da­nas se osje­ćam iz­vr­s­no, a od ope­ra­ci­je dos­lov­no ni­sam ni kih­nuo. Ne­mam ni­kak­vih zdrav­s­tve­nih te­go­ba - ka­že do­da­ju­ći ka­ko je je­di­na po­s­lje­di­ca to što mu se ni­je vra­tio osjet u pre­dje­lu re­za.

SUOČAVANJE S REALNOŠĆU

Smatra ka­ko je pro­živ­lje­no po­zi­tiv­no utje­ca­lo na nje­ga. - Kad si ta­ko ja­dan u bol­ni­ci, zbog bo­lo­va ne mo­žeš či­ta­ti, gle­da­ti te­le­vi­zi­ju ili spa­va­ti. Tad si pri­si­ljen raz­miš­lja­ti i su­oči­ti se sam sa so­bom. Na­vik­li smo se na ulo­gu žr­tve i ri­jet­ko raz­miš­lja­mo o to­me da smo za ve­ći­nu pro­ble­ma ko­je ima­mo kri­vi sa­mi. Tre­ba­lo mi je to da si osvi­jes­tim sve – i do­bro i lo­še is­tak­nuo je San­di.

Ima si­na (8) i kćer (17) iz dva pret­hod­na bra­ka. Dje­ca žive s maj­ka­ma, ali su mu ve­li­ka pot­po­ra te smatra ka­ko svi za­jed­no, uklju­ču­ju­ći biv­še su­pru­ge, ima­ju do­bar od­nos.

- Dje­ca su mo­ju bo­lest do­bro pri­hva­ti­la. Proš­li smo sve to uz ša­lu. Na moj oži­ljak se sad na­smi­ju i zo­vu ga ‘Jo­ker fa­ce’. Iz­gle­da im kao ve­li­ki Jo­ke­rov osmi­jeh. Kod nas je uvi­jek sve iš­lo na za­fr­kan­ci­ju - ka­že San­di. Ti­je­kom li­je­če­nja za­in­te­re­si­rao se i za ayur­ve­du te je op­će­ni­to pro­mi­je­nio po­gled na ži­vot. Sa­mo zbog te pro­mje­ne, za­klju­ču­je, vri­je­di­la je mu­ka ko­ju je pro­ži­vio.

Da­nas svi­ra u ben­du i pot­pu­no je pro­mi­je­nio na­vi­ke Obi­telj mu je bi­la pot­po­ra ci­je­lo vri­je­me

Sad uži­va u sva­kom tre­nut­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.