Za de­li­ci­je res­to­ra­na Am­bar za­du­žen je Ma­te Jan­ko­vić

24sata - - ŽIVOT -

No­vi res­to­ran Am­bar, smje­šten uz Na­po­le­onov magazin u Ras­to­ka­ma, na sta­roj ces­ti do mo­ra, slu­ži sa­mo naj­bo­lje od do­ma­će gas­tro­no­mi­je. Je­lov­nik pot­pi­su­je chef Ma­te Jan­ko­vić, a ku­hi­nju vo­di Ivan Mar­ti­no­vić. Pun je je­la sprav­lje­nih od iz­vor­nih na­mir­ni­ca, po­put braš­na iz do­ma­ćeg mli­na, lič­kog si­ra ba­se, me­da, pas­tr­va iz Gac­ke i krum­pi­ra. Top je­la su na­re­zak od ju­ne­ćeg jezika, dim­lje­na pas­tr­va na sa­la­ti­ci, krem ju­ha od pe­če­ne bun­de­ve te gri­la­ni lič­ki škri­pa­vac s glji­va­ma i po­le krum­pi­ra s do­ma­ćom ba­som. Res­to­ran je dio pro­jek­ta za­šti­te Na­po­le­ono­va ma­ga­zi­na u ko­jem je nje­go­va voj­ska ne­kad dr­ža­la oruž­je, a uz ko­ji će se gra­di­ti i kamp.

Ras­to­ke su pos­ta­le no­va gas­tro des­ti­na­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.