Kup­ka tro­ši če­ti­ri pu­ta vi­še vo­de od tu­ši­ra­nja

24sata - - ŽIVOT -

Šted­nja ener­gi­je u ku­ćans­tvu ču­va oko­liš, ali i no­vac. Sva­ki put pri­li­kom kup­nje ku­ćan­skog apa­ra­ta, na­mje­šta­nja sus­ta­va gri­ja­nja ili za­mje­ne ža­ru­lje do­no­si se od­lu­ka ko­ja utje­če na oko­liš. - Ve­ći­na na­ših naj­ve­ćih eko­lo­ških pro­ble­ma po­ve­za­na je s pro­izvod­njom i upo­tre­bom ener­gi­je, od glo­bal­nog za­gri­ja­va­nja, ur­ba­nog smo­ga, iz­li­je­va­nja naf­te, ki­se­lih ki­ša i mno­gih dru­gih - na­po­mi­nju Jen­ni­fer Thor­ne Amann, Alex Wil­son i Ka­tie Ac­ker­ly, auto­ri knji­ge “Con­su­mer Gu­ide to Ho­me Ener­gy Sa­vin­gs”.

ISKLJUČITE PUNJAČ IZ UTIČNICE

Ku­ćan­ski apa­ra­ti ko­ji su stal­no uklju­če­ni u stru­ju i nji­ho­ve lam­pi­ce mo­gu po­tro­ši­ti čak i do 50 ki­lo­va­ta go­diš­nje. Ener­gi­ja se tro­ši uza­lud, a i ra­ču­ni za stru­ju su ve­ći. Pu­nja­či za mo­bi­te­le i ta­ble­te uklju­če­ni u stru­ju ta­ko­đer ne­po­treb­no tro­še ener­gi­ju. - Kad na­pu­ni­te ure­đaj, iz­va­di­te punjač. Osim ma­nje po­troš­nje, to je do­bra na­vi­ka i iz si­gur­nos­nih raz­lo­ga - na­po­mi­nju auto­ri. Pri­li­kom kup­nje no­vih ža­ru­lja po­tra­ži­te LED ža­ru­lje ko­je su ener­get­ski učin­ko­vi­te. - Is­ko­ris­ti­te dnev­no svje­tlo ko­li­ko je mo­gu­će i iz­bje­ga­vaj­te pa­lje­nje svje­tla po da­nu - sa­vje­tu­ju auto­ri i do­da­ju da mi­kro­val­na peć­ni­ca ne tro­ši pu­no ener­gi­je, no pri­li­kom od­mr­za­va­nja hra­ne pu­no je pa­met­ni­je iz­va­di­ti je ne­ko­li­ko sa­ti pri­je ka­ko bi se od­mrz­nu­lo na pri­ro­dan na­čin.

VAŽ­NA JE DO­BRA IZOLACIJA

- Ku­pa­njem se po­tro­ši do če­ti­ri pu­ta vi­še vo­de ne­go tu­ši­ra­njem - tvr­de auto­ri te sa­vje­tu­ju da je umjes­to pu­nje­nja ka­de šted­lji­vi­je oda­bra­ti tu­ši­ra­nje. Sma­nji­te tem­pe­ra­tu­ru gri­ja­nja za 1°C. To na go­diš­njoj ba­zi mo­že do­ni­je­ti ušte­du od oko pet pos­to. Mo­že­te sma­nji­ti gri­ja­nje ti­je­kom no­ći ili ti­je­kom da­na, kad nis­te kod ku­će. Ra­di­ja­to­re ili gri­ja­li­ce ne zak­la­njaj­te na­mje­šta­jem jer se ta­ko sma­nju­je učin­ko­vi­tost i po­ve­ća­va­ju tro­ško­vi. Ako pre­ure­đu­je­te ku­ću, obra­ti­te po­zor­nost na do­bru iz­o­la­ci­ju pa ćete ma­nje tro­ši­ti na gri­ja­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.