Umje­re­nu ko­li­či­nu ot­pa­log liš­ća ne tre­ba grab­lja­ti i ba­ca­ti jer do­bro ču­va vla­gu tla

24sata - - ŽIVOT -

Ot­pa­lo liš­će čes­to se grab­lja i ba­ca u kom­pos­ta­ne ka­ko bi dvo­ri­šta i trav­nja­ci iz­gle­da­li ured­ni­je. U ve­ći­ni slu­ča­je­va bo­lje ga je uop­će ne skup­lja­ti. Liš­će ko­je se skup­lja i ba­ca po­ve­ća­va ko­li­či­nu sme­ća. U SAD-u su tra­va i bilj­ni ot­pad u 2015. go­di­ni či­ni­li 34,7 milijuna to­na sme­ća, a to je oko 13 pos­to od ukup­ne ko­li­či­ne sme­ća u toj go­di­ni. Umje­re­na ko­li­či­na liš­ća na trav­nja­ku po­kri­va splet ko­ri­je­nja, ču­va vla­gu tla, sma­nju­je stva­ra­nje ko­ro­va i rast dru­gih bi­lja­ka na trav­nja­ku. Spo­ro se raz­gra­đu­je vra­ća­ju­ći važ­ne nu­tri­jen­te u tlo. Ti­je­kom zi­me mno­gi lep­ti­ri i molj­ci pre­živ­lja­va­ju u liš­ću u obli­ku gu­sje­ni­ca ili cr­va. Ako je liš­ća pre­vi­še i po­treb­no ga je ipak uk­lo­ni­ti, naj­bo­lje je usit­ni­ti ga i sta­vi­ti na bilj­ke, cvjet­ne gre­di­ce ili dru­gi dio trav­nja­ka na ko­ji ne pa­da ot­pa­lo liš­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.