Plod­nost kod mu­ška­ra­ca će po­bolj­ša­ti raj­či­ca

24sata - - ZDRAVLJE -

Li­ko­pen, ko­ji raj­či­ci da­je cr­ve­nu bo­ju, sma­nju­je krv­ni tlak i ri­zik od ra­ka pros­ta­te kod mu­ška­ra­ca. On po­bolj­ša­va i sper­mu pa se pre­po­ru­ču­je da mu­šar­ci ko­ji u sko­ri­je vri­je­me že­le ima­ti dje­cu uzi­ma­ju dvi­je žli­ce pa­si­ra­ne raj­či­ce dnev­no. Li­ko­pen ubr­za­va ‘pli­va­nje’ sper­mi­ja, a re­zul­ta­ti su vid­lji­vi na­kon tri mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.