POS­TO

24sata - - ZDRAVLJE -

TJE­LES­NI - iz­lo­že­nost ja­koj bu­ci, ve­li­koj vru­ći­ni ili hlad­no­ći, ja­koj bo­li, pri­rod­nim ne­po­go­da­ma ili ka­tas­tro­fa­ma, ve­ći tje­les­ni na­po­ri na da­le­kim pu­to­va­nji­ma i avan­tu­ra­ma, su­dje­lo­va­nje u ma­ra­to­nu i slič­nim na­tje­ca­nji­ma.

PSI­HIČ­KI - iz­lo­že­nost raz­nim me­đu­ljud­skim su­ko­bi­ma u obi­te­lji ili na pos­lu, iz­lo­že­nost ne­us­pje­si­ma, psi­ho­lo­škim kon­flik­ti­ma i frus­tra­ci­ja­ma, ali i ne­ki po­zi­tiv­ni do­ga­đa­ji, kao što je ro­đe­nje dje­te­ta, pri­pre­me za va­žan is­pit, kup­nja no­vo­ga sta­na i slič­no.

SO­CI­JAL­NI - iz­lo­že­nost ve­li­kim so­ci­jal­nim pro­mje­na­ma, eko­nom­skim kri­za­ma, ra­to­vi­ma, na­glim pro­mje­na­ma druš­tve­nih od­no­sa i slič­no. Hr­va­ta ka­že da zbog stre­sa na pos­lu lo­še spa­va, a 40 pos­to po­če­lo

je po­nov­no pu­ši­ti ili je po­ve­ća­lo do­zu ci­ga­re­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.