‘Ni­je me ni­ma­lo sram priz­na­ti da sam bi­la ovis­na’

24sata - - SHOW -

Ne mo­gu re­ći da sad vo­dim iz­nim­no čist ži­vot ni­ti se pre­tva­ram da ga vo­dim. Ni­je me bi­lo sram pr­va priz­na­ti da sam ovis­ni­ca i za­hval­na sam Bo­gu što sam da­nas na­po­kon li­je­če­ni ovis­nik i li­je­če­ni al­ko­ho­li­čar, rek­la je Na­omi Cam­p­bell za ame­rič­ke me­di­je. Se­be je opi­sa­la kao iz­ra­zi­to maj­čin­sku fi­gu­ru. (hi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.