I pu­bli­ka po­mo­gla za pred­sta­vu ‘Tri ses­tre’

24sata - - SHOW - Pi­še: DAVOR LUGARIĆ

U lip­nju je za­vr­šen pr­vi pro­ces ra­da, a pre­mi­je­ra kom­plet­nog pro­jek­ta bit će 18. lis­to­pa­da u pros­to­ri­ja­ma An­sam­bla LADO.

Au­tor­ski pro­jekt re­da­te­lja Bo­be Jel­či­ća, slav­ni Če­hov­ljev ko­mad “Tri ses­tre”, ka­za­liš­ni je la­bo­ra­to­rij ko­ji is­tra­žu­je mjes­to na­ci­onal­nog ka­za­li­šta u kon­tek­s­tu 21. sto­lje­ća.

- Nas­ta­vi­li smo pro­ces ra­da ko­ji smo za­vr­ši­li u lip­nju, kad smo pri­ka­za­li pre­zen­ta­ci­ju pr­va dva či­na. Nas­ta­vak te­mat­ski obra­đu­je tre­ći i če­t­vr­ti čin. U jed­nu ru­ku, glav­ni ak­te­ri kao da pos­ta­ju do kra­ja svjes­ni svo­je si­tu­aci­je, os­tan­ka u pro­vin­ci­ji i sve­ga to­ga što to nosi u od­no­su na nji­ho­ve naj­ja­če am­bi­ci­je, a s dru­ge svi nas­to­je pro­na­ći zrn­ce op­ti­miz­ma u se­bi i po­ku­ša­va­ju vje­ro­va­ti da će im bu­duć­nost ipak do­ni­je­ti sret­ni­je da­ne re­kao je re­da­telj Jel­čić o fi­na­lu pro­jek­ta. U pro­ces nas­ta­ja­nja u ovaj ka­za­liš­ni la­bo­ra­to­rij bi­la je uklju­če­na i pu­bli­ka ko­ja je s re­da­te­ljem, glum­ci­ma i dra­ma­tur­gom su­dje­lo­va­la u stva­ra­nju pred­sta­ve. Pos­li­je su­sre­ta s pu­bli­kom, pro­ces ra­da na pred­sta­vi nas­ta­vio se uzi­ma­ju­ći u ob­zir pi­ta­nja i od­go­vo­re ko­ji su se na­met­nu­li na otvo­re­nim pro­ba­ma. U pro­jek­tu su­dje­lu­ju glum­ci Dra­me HNK Ni­na Vi­olić, Ja­dran­ka Đo­kić, Da­ria Lo­ren­ci Flatz, Kre­ši­mir Mi­kić...

INOVATIVAN PRO­JEKT U stva­ra­nju su­dje­lu­ju glum­ci Dra­me HNK i pu­bli­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.