Zi­jo Va­len­ti­no: Si­na že­lim od­go­vo­ri­ti od glaz­be, ali mi ne ide

24sata - - SHOW -

Vlas­nik hi­ta “Sa­mo sklo­pi oki­ce”, Zi­jo Va­len­ti­no, pros­la­vio je 60. rođendan. Pje­vač gru­pe Va­len­ti­no u sret­nom je bra­ku s glu­mi­com Mar­tom Ke­ler i ima­ju si­na Gor­da­na.

- Stal­no mu pu­štam onu sce­nu iz fil­ma ‘Ko to ta­mo pe­va’, kad ma­li Rom ka­že Dra­ga­nu Ni­ko­li­ću: ‘Ej, neš’ se ti le­ba od mu­zi­ke naj­es­ti’. Po­ku­ša­vam ga ohla­di­ti i od glaz­be i od glu­me, pa da bu­de li­ječ­nik ili od­vjet­nik. Iz­gle­da da na­po­kon po­či­njem sli­či­ti svo­je­mu ocu, ko­je­mu ta­ko­đer ni­je us­pje­lo odvo­ji­ti me od glaz­be - re­kao je Zi­jo. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.