‘Za glas su mi nu­di­li dva milijuna do­la­ra, ali uzeo sam tan­ti­je­me’

24sata - - SHOW -

Za Ja­so­na We­ave­ra ni­kad nis­te ču­li, ali nje­gov glas si­gur­no jes­te. Ovaj glu­mac se pros­la­vio kad je po­su­dio glas Sim­bi u ori­gi­nal­nom ‘Kra­lju la­vo­va’ iz 1995. go­di­ne. Za tu ga­žu tre­bao je do­bi­ti dva milijuna do­la­ra ho­no­ra­ra, ko­je je od­mah bio spre­man pri­hva­ti­ti, ali tad se u sve umi­je­ša­la gos­po­đa maj­ka sa sjaj­nim sa­vje­tom.

- Rek­la mi je: ‘Pus­ti ta dva milijuna, tra­ži ih pos­to­tak’. Pos­lu­šao sam je i mo­gu re­ći da je to bi­la do­bra od­lu­ka - re­kao je. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.