Fren­di­ce je na­go­va­ra­ju da se ne vra­ti Tra­vi­su, ali ona je to­me bli­zu...

24sata - - SHOW -

Naj­mla­đa mi­li­jar­der­ka u po­vi­jes­ti svi­je­ta, Kylie Jen­ner (22), ne­dav­no je pre­ki­nu­la s deč­kom Tra­vi­som Scot­tom (28), ali joj, ka­ko pi­še TMZ, on užas­no nedostaje i vo­lje­la bi mu se vra­ti­ti. No u tom na­umu je spre­ča­va­ju nje­zi­ne pri­ja­te­lji­ce, ko­je sma­tra­ju ka­ko mla­da bo­ga­ta­ši­ca mo­že bo­lje pro­ći od Tra­vi­sa. Za­in­te­re­si­ra­nih mu­ška­ra­ca ne nedostaje. Re­per Tyga, ta­ko­đer je­dan iz ple­ja­de biv­ših lju­bav­ni­ka mla­de Jen­ne­ri­ce, ra­do bi da oni opet po­ku­ša­ju bi­ti sku­pa. Na­vod­no joj se i ja­vio čim je na­pu­ca­la Tra­vi­sa te sad če­ka svo­ju šan­su. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.