‘ODJEĆA MI NE TRE­BA, BIKINI JE DO­VO­LJAN’

LJUB­LJA­NA - BALI Kra­si­la je nas­lov­ni­cu Playboya, ži­vje­la ži­vot iz sno­va u Slo­ve­ni­ji, a on­da pre­lo­mi­la. Uze­la je je­dan ko­fer i po­če­la od nu­le na Ba­li­ju

24sata - - SHOW -

Pi­šu: TONIA MALIĆ, RENATO JUKIĆ

Sva­ki dan se bu­dim uz sunce i va­lo­ve. Na Ba­li­ju je lje­to 12 mje­se­ci i u to­me uži­vam. Odjeća je ne­bit­na, bit­no je sa­mo da ima­te do­bar bikini jer u nje­mu ži­vi­te, pri­ča nam to atrak­tiv­na Slo­ven­ka Ula Še­mo­le (30).

Ova Ljub­ljan­čan­ka, ko­ju mno­gi ki­te i ti­tu­lom najseksi Slo­ven­ke, za­si­ti­la se ži­vo­ta na Bal­ka­nu i sre­ću je od­lu­či­la po­tra­ži­ti na Ba­li­ju. Dok je ži­vje­la u Ljub­lja­ni, ra­di­la je kao ple­sa­či­ca, me­na­dže­ri­ca noć­nog klu­ba, fot­ka­la se za Playboy, bi­la ma­ne­ken­ka... Ima­la je, ka­ko sa­ma ka­že, baš sve.

‘IMA­LA SAM MUDA ZA TO’

- Lju­di ka­žu da sam ima­la sve - po­či­nje kroz smi­jeh Ula i od­mah nas­tav­lja:

- Tu su mi bi­li ka­ri­je­ra, pri­ja­te­lji, obi­telj, sport­ski auto­mo­bil, pen­t­ho­use. Sve što ‘tre­ba’ ima­ti. Ali mi to ni­šta ni­je zna­či­lo. Lju­de su čes­to mo­je ide­je pla­ši­le. Na mo­je sno­ve o us­pje­he dru­gi bi se smi­ja­li, ali ja sam zna­la da mo­gu us­pje­ti. Taj ži­vot od de­vet do pet ni­je bio za me­ne, sa­ma ta po­mi­sao na ru­ti­nu... Bi­lo je ili oti­ći ili se ci­je­li ži­vot pi­ta­ti što bi bi­lo da ni­sam otiš­la - ka­že Ula, ko­ja na Ba­li­ju sad gra­di no­vu ka­ri­je­ru.

- Ima­la sam muda is­tr­ča­ti u ne­poz­na­ti svi­jet i us­pje­lo mi je. Vlas­ni­ca sam i di­zaj­ne­ri­ca bren­da No su­gar ad­ded Be­ac­hwe­ar & re­sort. Ra­dim još milijun stva­ri, od mo­de­lin­ga do hos­pi­ta­lityja. Is­kre­no, dan mi je dva da­na pre­kra­tak - pri­ča nam atrak­tiv­na Slo­ven­ka. Za­ni­ma­lo nas je i ka­ko iz­gle­da nje­zin rad­ni dan.

- Di­žem se u se­dam te pr­vo me­di­ti­ram i vjež­bam. On­da ne­ko­li­ko sa­ti pri­pre­mam na­rudž­be ko­je su doš­le pre­ko no­ći za moj brend, pri­pre­mam obja­ve na druš­tve­nim mre­ža­ma, zo­vem tvor­ni­cu da pro­vje­rim je li sve ka­ko tre­ba. Ru­čak uvi­jek je­dem va­ni, a sjaj­na je stvar što je sve na oto­ku do­ma­će pa je­de­mo sa­mo naj­bo­lje - do­da­je Ula, ko­joj su pr­ve su­sje­de i ci­me­ri­ce ne­ke od naj­ja­čih svjet­skih in­flu­en­ce­ri­ca i ma­ne­ken­ki.

- Doš­la sam tu s jed­nim kov­če­gom, pre­ko no­ći sam smis­li­la brend i upoz­na­la te cu­re. Pu­no sam na­uči­la od njih o svi­je­tu in­flu­en­ce­ri­ca, to su obič­ne dra­ge dje­voj­ke i tu stvar­no ži­vi­mo na­še ži­vo­te iz sno­va. Za rek­la­mu ko­ris­ti­mo na­še Ins­ta­gra­me, a iz­vo­zim po ci­je­lom svi­je­tu - hva­li nam se zgod­na po­du­zet­ni­ca Ula. A ka­ko je Ins­ta­gram nje­zin glav­ni alat i na ovoj druš­tve­noj mre­ži je pra­ti 50 ti­su­ća lju­di, za­ni­ma­lo nas je kak­ve po­ru­ke do­bi­va pre­ko druš­tve­nih mre­ža.

‘DOBIVAM BRAČNE PO­NU­DE’

- Vo­lim druš­tve­ne mre­že jer tu mo­gu bi­ti kre­ativ­na i iz­ra­zi­ti se. U Azi­ji vas svi traže fo­to­gra­fi­ju i pri­lič­no su uz­bu­đe­ni kad vas upoz­na­ju. Do­bi­la sam i ne­ko­li­ko po­nu­da za brak, ha, ha, ha - priznaje nam Ula.

Gdje se vi­di za de­set go­di­na ni sa­ma ne zna, ali joj to od­go­va­ra. Sret­na je tu gdje je: - Ži­vim na svjet­skoj des­ti­na­ci­ji broj je­dan. Svat­ko se sam od­lu­či ka­kav će po­gled ima­ti iz ure­da, a ja sam oda­bra­la ovaj. Mo­žda ne­ko­me iz­gle­da kao da ni­šta ne ra­dim, ali to je da­le­ko od is­ti­ne. Me­ni su sva­ki dan rođendan i No­va go­di­na ov­dje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.