Lo­vio Lu­ku po gra­du i na­pi­sao sas­ta­vak

BRAVO Ro­ko Ta­so­vac (12) do­bio je na­gra­du za sas­ta­vak ‘Sli­ka­nje s Mo­dri­ćem’. U sas­tav­ku ni­je pro­na­šao Lu­ku, ali sad jest. Lu­ka je sas­ta­vak ko­pi­rao za us­po­me­nu

24sata - - SPORT - Pi­še: TO­MIS­LAV GABELIĆ

Jed­nog ju­tra zo­ve me pri­ja­telj i hva­li se da se sli­kao u gra­du s Mo­dri­ćem. Od­mah sam kre­nuo smiš­lja­ti plan ka­ko do­ći do Mo­dri­ća. Sta­vio sam ka­pu i na­vi­jač­ki šal te kre­nuo. Pr­vi ko­rak je bio pre­tra­ži­ti sve jah­te u gra­du. Dru­gi ko­rak bio je is­tra­ži­ti uli­cu po uli­cu.

Ta­ko po­či­nje sas­ta­vak Ro­ka Ta­sov­ca, uče­ni­ka 7. a raz­re­da OŠ Pe­tra Ka­na­ve­li­ća u Kor­ču­li. Priznaje da mu hr­vat­ski ni­je naj­dra­ži pred­met, ima “so­lid­nu če­tvor­ku”, no nje­gov sas­ta­vak “Sli­ka­nje s Mo­dri­ćem” odu­še­vio je nas­tav­ni­cu hr­vat­skog jezika Su­za­nu Pet­ko­vić, ko­ja ga je pos­la­la na na­tje­čaj.

‘LOV’ NA MO­DRI­ĆA

- Pi­sa­li smo sas­tav­ke na slo­bod­ne te­me, nas­tav­ni­ca nam je da­la ne­ko­li­ko nas­lo­va i mo­ra­li smo iz­a­bra­ti je­dan i na­pi­sa­ti pri­ču. Moj sas­ta­vak je te­me­ljen na stvar­nom do­ga­đa­ju od proš­log lje­ta, svi­dio se nas­tav­ni­ci, ko­ja ga je pos­la­la na dr­žav­no na­tje­ca­nje - po­hva­lio nam se Ro­ko, ko­ji će u Zagrebu su­dje­lo­va­ti na za­vr­š­noj sve­ča­nos­ti do­dje­le na­gra­da. Ro­ko u sas­ta­vu opi­su­je slu­čaj u ko­je­mu mu pri­ja­telj ot­kri­je ka­ko je sreo Lu­ku Mo­dri­ća na kor­ču­lan­skoj ri­vi i fo­to­gra­fi­rao se s njim. Ro­ko je kre­nuo u po­tra­gu, ko­ja je po­tra­ja­la ci­je­li dan, no ni­je us­pio pro­na­ći Lu­ku... I ka­ko to bi­va, re­pre­zen­ta­ci­ja je doš­la na kva­li­fi­ka­cij­ski ogled s Ma­đar­skom u Split u is­to vri­je­me kad je Ro­ko s Kor­ču­le pu­to­vao u Za­greb na do­dje­lu priz­na­nja. Nje­go­va obi­telj po­ku­ša­la je na sve na­či­ne or­ga­ni­zi­ra­ti su­sret s Mo­dri­ćem, no zbog stro­gog osi­gu­ra­nja šan­se su bi­le mi­ni­mal­ne. U pri­ču su usko­či­li Go­go i Ke­to, Ra­ki­ti­ćev kum i pri­ja­telj, ko­ji su or­ga­ni­zi­ra­li da Ro­ko uđe u pre­dvo­rje ho­te­la i upoz­na Lu­ku. - Do­ve­li su me u hol, Lu­ka je do­šao do me­ne, ru­ko­va­li smo se i dao sam mu pa­pir sa sas­tav­kom. On ga je pro­či­tao, svi­dio mu se i pi­tao me mo­že li ga za­dr­ža­ti.

LU­KU ODU­ŠE­VIO SAS­TA­VAK

Ka­ko mi je to bio je­di­ni pri­mje­rak, Lu­ka je oti­šao do re­cep­ci­je i ko­pi­rao ga za se­be. Sve je mo­ra­lo bi­ti br­zo, poz­dra­vi­li smo se, fo­to­gra­fi­ra­li, ma­ma i ja uma­lo smo za­kas­ni­li na auto­bus za Za­greb. I eto, u pri­či Ro­ko ni­je us­pio upoz­na­ti Lu­ku, ali uživo jest. Na utak­mi­cu Hr­vat­ske i Ma­đar­ske ne­će sti­ći, da­nas je toč­no u 12 sa­ti u Klu­bu knji­žev­ni­ka na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća u Zagrebu sve­ča­na do­dje­la priz­na­nja. - U vri­je­me utak­mi­ce vra­ćat ću se iz Za­gre­ba, pra­tit ću na mo­bi­te­lu re­kao je Ro­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.