IBRAHIMOVI­Ć DO­BIO SVOJ KIP U CEN­TRU MALMÖA

24sata - - SPORT -

Ka­da do­đe­te u New York, ima­te Kip slo­bo­de. Ka­da do­đe­te u Šved­sku, Kip Zla­ta­na. Ne­važ­no odak­le ste doš­li, ka­ko iz­gle­da­te, ovaj kip je sim­bol da je sve mo­gu­će, re­kao je Zla­tan Ibrahimovi­ć na pred­stav­lja­nju svo­ga ki­pa u Mal­möu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.