SPLIT ĆE GORJETI! Zlat­ko Da­lić ima još jed­nu dvoj­bu, ho­će li na kri­lu za­igra­ti Bre­ka­lo ili Vla­šić?

24sata - - SPORT - Pi­še: HRVOJE TIRONI

Hr­vat­ska se na­kon 1581 dan vra­ća na Po­ljud. Iz­a­bra­ni­ci Zlat­ka Da­li­ća u ključ­noj utak­mi­ci kvalifikac­ija dočekuju Ma­đar­sku, a no­še­ni pre­pu­nim tri­bi­na­ma po­ljud­ske lje­po­ti­ce, “va­tre­ni” traže no­vu po­bje­du. Zlat­ko Da­lić ovog pu­ta ne­ma pre­vi­še dvoj­bi o po­čet­nom sas­ta­vu. Da­pa­če, na­šem iz­bor­ni­ku os­ta­la je tek jed­na ne­do­umi­ca. Ve­li­ko pi­ta­nje, ali i svo­je­vr­s­na taj­na, bit će po­zi­ci­ja des­no­ga kri­la, ho­će li se tu na­ći An­te Re­bić, Josip Bre­ka­lo ili Ni­ko­la Vla­šić. Sva­ka op­ci­ja nosi svo­je pred­nos­ti i ma­ne, a Da­lić će tek da­nas od­lu­či­ti tko mu je naj­po­treb­ni­ji za “pad Ma­đa­ra”.

Do­mi­nik Li­va­ko­vić i da­lje je si­gur­na “je­di­ni­ca” hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, a is­pred nje­ga na­ći će se Je­dvaj, Lo­vren, Vi­da i Ba­ri­šić. Tin Je­dvaj vra­tio se u iz­a­bra­nu vr­stu, od­mah pre­uzeo po­zi­ci­ju des­nog be­ka od Kar­la Bar­to­le­ca. Dejan Lo­vren i Do­ma­goj Vi­da si­gur­ne su sto­per­ske op­ci­je, Bor­na Ba­ri­šić da­nas je pr­vi li­je­vi bek re­pre­zen­ta­ci­je. Vez­nu li­ni­ju či­nit će tro­kut Mo­drić - Bro­zo­vić Ra­ki­tić, troj­ka ko­ja je hr­vat­skom na­ro­du u Ru­si­ji pru­ži­la to­li­ko sre­će i za­do­volj­stva. Ivan Pe­ri­šić bit će li­je­vo kri­lo, Bru­no Pet­ko­vić kla­sič­ni cen­tar­for, si­drun ko­ji će oko se­be ve­za­ti ma­đar­ske bra­ni­če. I os­ta­je tek pi­ta­nje des­no­ga kri­la, ho­će li to bi­ti An­te Re­bić, Josip Bre­ka­lo ili Ni­ko­la Vla­šić? Za sa­da je tu baš sve otvo­re­no...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.