Još se ni­sam pre­se­lio iz ROSSI GA NI­JE ZVAO Spli­ta...

NOS­TAL­GI­JA Iz­bor­nik me ni­je zvao, no sve­jed­no sam htio oti­ći u moj Split. Pa ta­mo su mi još stva­ri, ka­že Mar­ko Fu­tacs

24sata - - SPORT - Pi­še: TO­MIS­LAV GABELIĆ

Čuo sam pri­je dva tjed­na da bih mo­gao bi­ti na po­pi­su. Po­na­dao sam se da ću opet u moj Split, ali ni­šta od to­ga ovaj put. Valj­da će bi­ti slje­de­ći put, ja­vio se po­ma­lo snu­žde­no Mar­ko Fu­tacs (29). Fu­tacs je biv­ši igrač Haj­du­ka i ne­ka­daš­nji naj­bo­lji stri­je­lac HNL-a, a sad igra u Fe­her­va­ru. Vri­je­me u split­skom klu­bu ni­je za­bo­ra­vio. - Sva­ka­ko mo­ram u Split po­ku­pi­ti ne­ke stva­ri ko­je ni­sam po­nio na­kon pre­se­lje­nja, a proš­lo je go­di­nu da­na, mo­ram poz­dra­vi­ti i sta­re pri­ja­te­lje... Čak sam mis­lio do­ći i na utak­mi­cu, ali imam ne­kih sit­ni­jih pro­ble­ma s ko­lje­nom, pa mo­ram odra­di­ti ne­ko­li­ko da­na te­ra­pi­je - ot­krio nam je Fu­tacs. Uop­će ni­je spor­no za ko­ga će Fu­tacs na­vi­ja­ti. - Na­rav­no, za mo­ju Ma­đar­sku, re­pre­zen­ta­ci­ja je sve­ti­nja i svim sam sr­cem uz nju, iako mo­ram priz­na­ti da Split i Hr­vat­ska ima­ju posebno mjes­to u mom sr­cu. Tre­ba nam po­bje­da i vje­ru­jem da je mo­že­mo os­tva­ri­ti, bez ob­zi­ra na to što se igra pro­tiv svjet­skih do­pr­va­ka, re­pre­zen­ta­ci­je u ko­joj igra pu­no sjaj­nih igra­ča - ka­že mađarski napadač.

Iz ma­đar­skog sa­ve­za ni­su ga zva­li ni za kak­ve in­for­ma­ci­je, no zva­li su ga ne­ki igra­či i na­vi­ja­či.

- Za­ni­ma­lo ih je kak­va je at­mo­sfe­ra na sta­di­onu u Spli­tu i svi­ma sam re­kao da oče­ku­ju pun sta­di­on, lu­du at­mo­sfe­ru. Eto, uvje­rit će se u ono u če­mu sam ja uži­vao dvi­je se­zo­ne u dre­su Haj­du­ka - ka­že Mar­ko, ne kri­ju­ći ka­ko je Haj­duk i da­lje u nje­go­vu sr­cu.

- Pra­tim i da­lje sve što se do­ga­đa u Hajduku i oko nje­ga. Na­rav­no, znam da je bi­lo dos­ta tur­bu­len­ci­ja ovo lje­to, da su ra­no is­pa­li iz Eu­ro­pe i smi­je­ni­li tre­ne­ra, ali i da su sad pr­vi na ljes­tvi­ci. I ja im že­lim da na toj po­zi­ci­ji os­ta­nu do kra­ja pr­vens­tva jer to lju­di u Spli­tu i na­vi­ja­či Haj­du­ka ite­ka­ko zas­lu­žu­ju - za­vr­šio je Ma­đar.

GOLGETER

U HNL-u je u 37 utak­mi­ca za­bio 20 go­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.