NAPADAČ LU­KA STAO NA GOL I OBRA­NIO PENAL ZA PO­BJE­DU

TEHNIKA KOPRIVNICA Na­kon što je gol­man do­bio cr­ve­ni kar­ton, oti­šao sam na gol. Pro­či­tao sam uda­rac pa su me pro­zva­li Mla­den Pe­trić, ko­ji je za Ba­sel uči­nio is­to, is­pri­čao je Lu­ka Er­ne­čić (22)

24sata - - SPORT - Pi­še: DUBRAVKO MILIČIĆ

Kak­va utak­mi­ca. Na­kon re­mi­ja po­če­li su pe­na­li, sva­ka mom­čad pu­ca­la ih je 11. No na­kon pe­te se­ri­je Ki­rin, gol­man ko­priv­nič­ke mom­ča­di, obra­nio je penal i, mis­le­ći da je kraj, da su po­bi­je­di­li, ski­nuo je dres. Do­bio je žu­ti kar­ton, a ka­ko mu je to bio dru­gi, mo­rao je van. Tad u pri­ču ula­zi Lu­ka Er­ne­čić.

Kup utak­mi­ce odu­vi­jek su nu­di­le sva­kak­ve pri­če, ju­na­ke i he­ro­je ko­ji bi do­če­ka­li svo­jih pet mi­nu­ta. Ta­ko je bi­lo i na su­sre­tu Teh­ni­ke iz Ko­priv­ni­ce i Po­drav­ca iz Vir­ja. Lu­ka Er­ne­čić, ina­če napadač, stao je u ras­pu­ca­va­nju na gol, obra­nio penal i odveo Teh­ni­ku da­lje.

- Ni­kad ni­sam bra­nio u ve­li­kom no­go­me­tu. Znao sam na hak­lu, ona­ko, ze­zan­ci­je ra­di, sta­ti na gol, ali i to je bi­lo ri­jet­ko. Kad je gol­man do­bio is­klju­ču­ju­ći kar­ton, imao sam baš do­bar osje­ćaj da bi ovo mo­glo bi­ti mo­jih pet mi­nu­ta - ka­že Lu­ka.

Je li se još net­ko ja­vio?

- Jest, još je­dan su­igrač je re­kao da bi bra­nio. Otiš­li smo na cen­tar, krat­ko po­raz­go­va­ra­li i ja sam mu re­kao da imam do­bar osje­ćaj, da me pus­ti na gol. Sa­mo je kim­nuo gla­vom.

Slu­čaj Er­ne­čić vi­dje­li smo pri­je 13 go­di­na u ta­daš­njem Ku­pu Ue­fe. Ba­sel je igrao pro­tiv Nan­cyja, a u 93. mi­nu­ti, kod re­zul­ta­ta 2-2, gol­man Ba­se­la Cons­tan­zo do­bio je cr­ve­ni kar­ton. I bio je penal za Nan­cy. Pe­trić je na­vu­kao ru­ka­vi­ce i obra­nio. - Na­kon utak­mi­ce su me pro­zva­li Pe­trić - ka­že Lu­ka, ko­ji od gol­ma­na ci­je­ni...

- Ne pra­tim baš gol­ma­ne, ali naj­bo­lji mi je Jan Oblak iz Atle­ti­co Ma­dri­da. Ta­ko sam se ne­ka­ko i bacio te pro­či­tao penal za po­bje­du.

No­go­me­ta­ši Teh­ni­ke iz Ko­priv­ni­ce proš­li su na­kon što je Lu­ka obra­nio penal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.