MO­LIM TE, SPASI ME!

24sata - - MOZAIK & TV -

Poz­drav svi­ma! Zo­vem se Yo­da. Tre­nut­no sam na pri­vre­me­nom ču­va­nju i tra­žim obi­telj ko­ja će me ma­zi­ti i pa­zi­ti. Ci­jep­ljen sam i či­pi­ran i imam sa­mo 6 kg. Na­učen sam na ured­nost i vr­lo do­bro se sla­žem s lju­di­ma i dje­com, ali i s dru­gim psi­ma. Ne že­lim ži­vje­ti na lan­cu ili u bok­su. Uvjet da me udo­mi­te je kas­tra­ci­ja i bo­ra­vak u ku­ći. Kon­takt-broj: 091/303-102

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.